CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 octombrie 2011 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 28 octombrie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, precum și pentru Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2012.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, pentru anul 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

 

4.     Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului doamnei Ciuntuc Florența Geanina – manager interimar al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 33 din 28 aprilie 2010.

 

7.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului prorpiu al Județului Teleorman, pe anul 2011.

 

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 27 martie 2011.

 

10.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011.

 

11.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2011.

 

12.      Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 27 februarie 2008.

 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente acestora pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, unor operatori de transport rutier.

 

15.      Proiect de hotărâre privind înființarea comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu.

 

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultur㠖 Centrul Județean Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0572 București, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a unor imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii unor spații, proprietate publică sau privată a județului Teleorman.

 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011.

 

21. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unei structuri metalice ușoare la Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

 

22. Diverse.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ____ din __ octombrie 2011