CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  28 decembrie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de miercuri, 28 decembrie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2011.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 15 noiembrie 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 2 din 7 ianuarie 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind repartizarea a 237.000 lei, reprezentând creșterea sumei din cota de 21% din impozitul pe venit realizat față de impozitul pe venit estimat pentru anul 2011 pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2011.

  

6.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din T.V.A. și din cota de 18,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2012.

 

7.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritorialer a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

8.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județului, pentru finanțarea unor drepturi privind acordarea de produse lactate și de panificație, acordarea de miere de albine, și a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, pe anul 2012.

 

9.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media, se inserează în site-ul propriu și se afișează la sediul instituției.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurii ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. _____ din ___ decembrie 2011