CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  27 martie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de duminică, 27 martie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind înființarea Căminului pentru persoane vârstnice Cervenia, prin reorganizarea Centrului de sănătate Cervenia.

 

2.     Proiect de hotărâre privind înființarea Căminului pentru persoane vârstnice Furculești, prin reorganizarea Centrului de sănătate Furculești.

 

3.     Proiect de hotărâre privind înființarea Căminului pentru persoane vârstnice  Deparați, prin reorganizarea Centrului de sănătate “Regele Carol I Deparați”.

 

 

   Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media, se inserează în site-ul propriu și se afișează la sediul instituției. 

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

  

  

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ____ din ___ martie 2011