R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 mai 2011

 

           

Bună ziua, stimați colegi,

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară pentru astăzi, 27 mai 2011, prin dispoziția nr. 253 din 20 mai 2011.

La ședință participă 28 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii Ion Petre, Mocanu Virgil, Drăcman Lucian și Vătafu Teodor Cătălin, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană poate să adopte hotărâri valabile.

 

             Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții din subordine care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman, din data de 22 aprilie 2011, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean, din 22 aprilie 2011.

 

x

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Uda Clocociov – Saelele – Lunca” pentru anul 2011.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele” pentru anul 2011.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra” pentru anul 2011.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman SRL, pentru anul 2010.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2011.

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina, manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman.

 

 1. Diverse.

 

După publicarea proiectului ordinii de zi în presă, Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat ne face cunoscut că nu mai este necesar avizul studiului de fundamentare și a documentației de atribuire pentru încheierea contractelor de concesiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman.

De asemenea a fost finalizată licitația de administrare a Depozitului Central de la Mavrodin,  fapt pentru care, vă propun suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Colectare și transport a deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea făcută.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi, completat.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiei economice și urbanism, să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

La punctul trei de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiei economice și urbanism, să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

La punctul patru de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiei economice și urbanism, să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

x

 

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Uda Clocociov – Saelele – Lunca” pentru anul 2011.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiei economice și urbanism, să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Uda Clocociov – Saelele – Lunca” pentru anul 2011, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Uda Clocociov – Saelele – Lunca” pentru anul 2011.

 

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele” pentru anul 2011.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiei economice și urbanism, să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele” pentru anul 2011, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele” pentru anul 2011.

La punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra” pentru anul 2011.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiei economice și urbanism, să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra” pentru anul 2011 în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra” pentru anul 2011.

La punctul opt de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011.

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexelor nr. 5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011..

La punctul 10 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman SRL, pentru anul 2010.

Rog președinții comisiei economice și juridice, să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman SRL, pentru anul 2010, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman SRL, pentru anul 2010.

La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2011.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2011.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2011.

La punctul 12 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea de drept a contractului de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina, manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Putineanu Ion de la comisia juridică să prezinte raportul de avizare.

            Domnul Putineanu Ion.

            Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

            Doamna Țânțăreanu Ecaterina este prezentă în sală?

            Ne despărțim?

            Doamna Țânțăreanu Ecaterina.

            Da.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Vroiam să vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată la Muzeu. Eu regret că legea nu mai permite să continuăm colaborarea. Vă mulțumesc și în numele instituției.

            Doamna Țânțăreanu Ecaterina

            Și eu mulțumesc și vă doresc în continuare succes.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Sper că sunteți deschisă în continuare la o colaborare.

            Doamna Țânțăreanu Ecaterina

            Da. Sper că nu se va produce o ruptură definitivă și totală.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina, manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina, manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

            La ședința de astăzi participă un număr de 28 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 15.

Vă prezint expunerea de motive privind desemnarea managerului interimar al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Putineanu Ion de la comisia juridică să prezinte raportul de avizare.

            Domnul Putineanu Ion.

            Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Pentru funcția de manager interimar al Muzeului Județean Teleorman a fost propus domnul Mirea Pavel.

            Dumneavoastră lucrați în această instituție?

            Domnul Mirea Pavel.

            Din anul 1995. Inițial am fost restaurator cu specializarea ceramică-sticlă. Din anul 2002 și până în anul 2004 arheolog, iar din anul 2004 șef serviciu patrimoniu.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

             Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă dintre colegi doresc să-i pună o întrebare domnului Mirea Pavel.

            Domnul Putineanu Ion.

            Nu vroiam pun o întrebare, doresc să fac o caracterizare pentru că îl cunosc foarte bine.

            Un om care pentru cercetare își sacrifica întreaga activitate. Mă bucur că a continuat la muzeu și sunt convins că, împreună cu doamna Țânțăreanu Ecaterina va rezolva problemele muzeului și va avea rezultate cât mai bune.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Am rog colegii să întocmească buletinele de vot până vă prezint proiectul de hotărâre.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

            Buletinele de vot fiind completate, se prezintă tehnica votării.

 

            Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

            (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

x

x          x

 

            Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Domnul Mirea Pavel, din totalul de 29 voturi valabil exprimate a întrunit un număr de 20 voturi “pentru”. Dați-mi și mie voie să-i mulțumesc doamnei Tânțariu Ecaterina pentru modul în care a colaborat cu instituțiile de învățământ și îi urez succes noului manager.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Vă mulțumesc. Îi doresc succes domnului Mirea Pavel, noul manager interimar și va avea tot sprijinul instituției noastre.

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul 14 de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie va prezenta expunerea de motive privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

 

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

La punctul 15 de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu va prezenta expunerea de motive privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiei economice și urbanism, să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011.

           

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011.

La punctul 16 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Petcu Florea, comisia economică.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman.

La punctul 17 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Colectare și transport a deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

            Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă mulțumesc.

            Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

 

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Colectare și transport a deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman, în vederea aprobării.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de “Colectare și transport a deșeurilor municipale solide, în județul Teleorman.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

În mape ați avut o informare privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman, pe trimestrul  I/2011.

Dacă nu a fost studiată în timpul avut la dispoziție, vă rog ca la următoarea ședință să faceți intervenții sau propuneri în legătură cu acest material.

           

Dacă  aveți alte probleme?

            Vreau să vă informez, pe scurt, de evenimentul care a avut loc la data de 8 mai, Parada Zilei Europei, la Turnu Măgurele, eveniment organizat de Consiliul Județean Teleorman, Consiliul Județean al Tinerilor și toate liceele din județ, cu două excepții. Nu am înțeles de ce au fost blocați copiii de la liceele respective să participe.

            A fost un eveniment deosebit de frumos. Avem un coleg aici, domnul Vrăjitoarea, care de trei ediții ocupă locul I.

            Vreau să spun că juriul, destul de mare, format din reprezentanți ai județului și trei persoane cunoscute, doamna Oana Stancu, Corina Dănilă și domnul Marius Pieleanu, a fost plăcut impresionat de ce a văzut acolo, de talentul copiilor noștri care își dau silința, precum și de dorința de implicare și competiție a dascălilor. E păcat pentru cei care nu ați fost prezenți acolo, ați pierdut. Sper ca la anul, fiind și campanie electorală să fie toată lumea prezentă acolo.

            A fost un eveniment deosebit de frumos și vreau să-l felicit pe domnul Vrăjitoarea Emilian. Mă gândesc că poate la anul mai lasă locul I și altui liceu.

            Anul acesta am fost obligați să dăm 8 premii: două premii speciale, două premii de locul I, două premii locul II și două premii locul III. Au fost foarte aproape și foarte greu de departajat.

            Au fost prezenți și consulii ambasadelor Americii și Rusiei, care au fost impresionați. Rar am putut să văd așa ceva. În fiecare an am văzut o creștere în ceea ce privește calitatea artistică, cât și a imaginației. Este un efort de imaginație pentru elevi și dascăli să identifice pentru fiecare țară care sunt cele mai reprezentative elemente, nu este foarte ușor să concentrezi în 20 de minute ceea ce reprezintă o țară.

            O să rog colegii de la Asociația EuroTeleorman să dea consilierilor județeni un album și un CD cu tot ce s-a filmat acolo.

            Domnul Vrăjitoarea Emilian.

            Domnule președinte, vă mulțumesc, și aș vrea să vă spun că suntem dispuși să renunțăm la locul I dacă ne veți rezolva problema acoperișului școlii.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Eu sper că vara aceasta să găsim resurse private, să căutăm sponsorizări.

            Vreau să vă mai informez că pentru 1 Iunie, Consiliul Județean Teleorman a distribuit o mică atenție, un pachet, pentru tot ceea ce înseamnă copilaș și copil din Teleorman, de la preșcolar, până la clasa a 8-a. Pachetele au ajuns la toate localitățile, indiferent de culoarea politică, așa că rog toți consilierii care au disponibilitate de timp să meargă la una sau la mai multe școli în data respectivă. Este o acțiune a întregii instituții.

            Știți că înainte aveam 3-4 acțiuni de genul acesta pe an: de Paște, 1 Iunie și de sărbătorile de iarnă. De Paște nu am reușit, să sperăm că vom reuși de sărbătorile de iarnă.

            Asta am vrut, să fiți informați și să știți că este o acțiune a instituției și fiecare dintre dumneavoastră puteți merge.

           

Epuizându-se ordinea de zi, dacă nu mai aveți alte probleme, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                                 SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

     Liviu Nicolae Dragnea                                                         Silvia Oprescu