CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 HOTĂRÂRE

                                                                  

privind: desemnarea managerului interimar al Muzeului Județean Teleorman  – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.5344 din 19 mai 2011 a președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul comun de specialitate nr.5345 din 19 mai 2011 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și Serviciului juridic și contencios privind desemnarea managerului interimar al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-       consimțământul domnului Mirea Pavel nr.5340 din 19 mai 2011;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. 33 alin.(1),(2) (4) și (6) din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și d), alin.(2) lit.e) și alin. (5) lit. a) pct.4., art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Începând cu data de 9 iunie 2011 se desemnează domnul Mirea Pavel să exercite funcția de manager interimar al Muzeului Județean Teleorman, până la data începerii executării noului contract de management.

(2) Domnul Mirea Pavel va beneficia de un salariu de bază de 2410 lei.

(3) Pe durata interimatului se suspendă raporturile de muncă ale domnului  Mirea Pavel cu Muzeul Județean Teleorman.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și prin Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Alexandria,

Nr.           din                      2011