CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 HOTĂRÂRE

                                                                   

 

privind: încetarea de drept a contractului de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.5273 din 17 mai 2011 a președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul comun de specialitate nr.5274 din 17 mai 2011 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea încetării contractului de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art.29 alin.(2) din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.55 lit.(a), art.56 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată;

-       prevederile art.6 pct.IV lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4. din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Începând cu data de 9 iunie 2011 încetează de drept contractul de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina, manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman, urmare îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

 Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și prin Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                               CONTRASEAMNEAZĂ

 

Alexandria,

Nr.         din        mai 2011