CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 HOTĂRÂRE

                                                                   

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2011

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 5278 din 17 mai 2011 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul comun de specialitate nr. 5279 din 17 mai 2011 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciul Juridic și Contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2011;

-       avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.884400 din 13.05.2011;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.3 din Ordinul MFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern /managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art.1 și  ale Anexei la  H.G. nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice";

         - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.37 din 27 martie 2011 privind înființarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Cervenia, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Cervenia;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.38 din 27 martie 2011 privind înființarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculești, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Furculești;

prevederile art.100 alin.(1), art.107 alin.(1) lit. a), lit.c), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. –  Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2011, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

        Art.2. – Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 Alexandria, 

Nr._____ din  _______ 2011