CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 HOTĂRÂRE

                                                                    

privind: aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație ale S.C Piscicola Teleorman SRL pentru anul  2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 5353 din 19 mai 2011 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul comun de specialitate nr.5354 din 19 mai 2011 al Direcției economice , buget-finanțe si al Serviciului juridic și contencios;

-       adresa și raportul Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman SRL  nr.  26  din 19 mai  2011;

-       prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) lit. i) și art.22 lit.c) din Actul constitutiv al S.C. Piscicola Teleorman SRL;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. 191 alin.(1), art.194 alin.(1) lit.a) și b), art.1961  alin.(1) și alin.(2) și art.201 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu  modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. III pct.3.1. din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) art.115 alin. (1) lit.c)  și alin.(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă situațiile financiare, respectiv Bilanțul și Contul de profit și pierdere ale S.C. Piscicola Teleorman SRL pentru anul 2010 al cărei asociat unic este Județul Teleorman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art.2. – Profitul realizat în anul 2010 în cuantum de 5352 lei va fi repartizat astfel:  

-      1972 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

-      3080 lei pentru alte rezerve, respectiv pentru dezvoltare;

-        300 lei pentru constituirea rezervelor legale.

 

Art.3. – Se aprobă descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al  S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pe anul 2010.

 

Art.4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate și S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                           CONTRASEAMNEAZĂ

                                                                          Secretar al județului,                                                                  jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr.         din        mai 2011