CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 HOTĂRÂRE

               

                      

pentru :  modificarea anexelor nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011.

 

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4820 din 5 mai 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen ;

- raportul comun de specialitate nr.4821 din 5  mai 2011 al Direcției economice, buget-finante și Serviciului juridic și contencios, pentru necesitatea modificării anexelor nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

         - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.__ din __ mai 2011 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011 ;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și alin.(3) litera ,,a” și ale art.104 alin.(1) litera ,,c” și alin.(4) litera ,,b” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.  I – Anexele nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4. 

 

Art.  II.  – Anexele nr. 1, 2, 3, 4. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

Art. III.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 Secretar al județului,

 

                                                                                 Jr. Silvia  

Alexandria,

Nr. ___  din __ mai  2011

 

 

 

Nr. 4820 din 5 mai  2011

 

 

  EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

pentru :  modificarea anexelor nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011.

 

 

Prin Hotărârea nr.15 din 11 februarie 2011 au fost aprobate bugetele de venituri

și cheltuieli, numărul de personal și fondul salariilor de bază pe anul 2011 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman.

Rectificarea bugetelor instituțiilor din subordinea Consiliului Județean, are ca temei legal dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată.

Motivația aprobării acestui proiect de hotărâre rezultă din aplicarea prevederilor Hotărârii de rectificare a bugetului propriu al județului pe anul 2011 și are în vedere două aspecte distincte :

a)     suplimentarea fondurilor alocate pentru anul 2011 Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman”, aprobate în anexa nr.5 la  H.C.J. nr.15 din 11 februarie 2011 pentru stingerea obligației de plată impusă prin Decizia Civilă nr.1838/15.12.2009 a Tribunalului Prahova, ce reprezintă diferența între costul mediu lunar și contribuția lunară de întreținere pe perioada 01 ianuarie 2007-30 septembrie 2008 pentru persoanele cu handicap cu domiciliul în județul Teleorman, care sunt internate în Centrul Rezidențial Urlați, din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova.

b)    reîntregirea fondurilor diminuate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.46

din 22.04.2011 la Centrul Cultural pentru Promovarea și Conservarea Tradiției Populare, la Serviciul de Deservire, Pază și Protocol și la Camera Agricolă, aprobate în anexele nr.5, 7, 11 și 12 la H.C.J. nr.15 din 11 februarie 2011, deoarece prin înființarea celor două Cămine pentru Persoanele Vârstnice la Furculești și Cervenia, ca instituții cu personalitate juridică de subordonare județeană, prin Hotărârea Consiliului Județean nr.46 din 22 aprilie 2011 s-a aprobat diminuarea prevederilor cheltuielilor de personal ale instituțiilor menționate cu scopul asigurării plății salariilor pentru o lună la instituțiile sanitare nou înființate, astfel încât să nu se majoreze plafonul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru Consiliul Județean Teleorman prin Ordinul comun nr.7/57/2011 al Ministrului administrației și internelor și Ministrului finanțelor publice.

Urmare intervenției de majorare a plafonului cheltuielilor de personal înaintate de Consiliul Județean prin adresa nr.4794 din 5 mai 2011, Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman ne comunică majorarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal prin Decizia directorului executiv nr.50 din 6 mai 2011. 

Prezentul proiect de hotărâre, în concret, propune rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011  prin suplimentarea cu 100.000 lei a fondurilor alocate inițial Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, prevăzute la Titlul II – Bunuri și servicii, precum și reîntregirea fondurilor diminuate anterior instituțiilor menționate mai sus, după cum urmează :

 Direcția Generală de Asistență Socială

   și Protecția Copilului, Anexa 5                                              + 100.000 lei

- Centrul Cultural de Conservare

             și Promovare a  Culturii Tradiționale, Anexa 7                      +   20.000 lei

         - Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, Anexa 11                 +     7.000 lei

         - Camera Agricolă Teleorman, Anexa 12                                  +   13.000 lei              

Având în vedere considerentele expuse, am întocmit proiectul de hotărâre pentru

modificarea anexelor nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011, pe care îl supun spre analiză și aprobare.

 

VICEPRESEDINTE,

Vlad Ovidiu Eugen

 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ,                                                         SERVICIUL JURIDIC

      BUGET-FINANȚE                                                                    SI CONTENCIOS    

 

 

Nr.4821 din 5 mai 2011

 

 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

 

 

privind :  necesitatea modificării anexelor nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea

                Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011.

 

 

 

Pe parcursul exercițiului bugetar, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetelor instituțiilor publice de subordonare județeană în conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată.

1. Necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în asigurarea fondurilor necesare stingererii obligației de plată impusă prin Decizia Civilă nr.1838/15.12.2009 a Tribunalului Prahova, ce reprezintă diferența între costul mediu lunar și contribuția lunară de întreținere pe perioada 01 ianuarie 2007-30 septembrie 2008, pentru persoanele cu handicap cu domiciliul în județul Teleorman care sunt internate în Centrul Rezidențial Urlați, din cadrul D.G.A.S.P.C  Prahova, precum și reîntregirea fondurilor diminuate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.46 din 22 aprilie 2011 de la Centrul Cultural pentru Promovarea și Conservarea Tradiției Populare, Serviciul de Deservire, Pază și Protocol și Camera Agricolă.

 

2. Oportunitate

-  punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Teleorman de rectificare a bugetului propriu al județului pe anul 2011 ;

- respectiv, a prevederilor impuse prin Decizia Civilă nr.1838/15.12.2009 a Tribunalului Prahova, ce reprezintă diferența între costul mediu lunar și contribuția lunară de întreținere pe perioada 01 ianuarie 2007-30 septembrie 2008 pentru persoanele cu handicap cu domiciliul în județul Teleorman, care sunt internate în Centrul Rezidențial Urlați, din cadrul D.G.A.S.P.C Prahova.

3. Analiza tehnico-economică

- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, prevăzut în anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011, are în vedere suplimentarea cu 100 mii lei a fondurilor alocate pentru anul 2011 la cheltulielile cu bunuri și servicii, conform prevederilor hotărârii de rectificare a bugetului propriu al județului pe anul 2011.           

- Rectificarea bugetelor de venituri ale Centrului Cultural pentru Promovarea și Conservarea Tradiției Populare, Serviciului de Deservire, Pază și Protocol și Camerei Agricolă prin reîntregirea fondurilor aprobate inițial cu sumele diminuate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.46 din 22 aprilie 2011.

Modificările enumerate mai sus, sunt evidențiate în anexele nr.1, 2, 3 și 4 la proiectul de hotărâre, după cum urmează : 

-mii lei-

         Instituția/                                  Program      Influențe      Program

     titlul de cheltuieli                              inițial            +/-           rectificat  

 

-  Direcția Generală de Asistență Socială

   și Protecția Copilului Teleorman               40.403         + 100                  40.503

 

-  Centrul Cultural de Conservare

    și Promovare a   Culturii Tradiționale            980        +  20            1.000                 

 

-  Serviciul de Deservire Pază și Protocol          593        +    7               600

-  Camera Agricolă Teleorman                          707          +  13                720

 

 

4. Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

5. Eșalonarea în timp

Hotărârea își va produce efectele pe trimestrul II al exercițiului bugetar al anului 2011.

Având în vedere prevederile art.98 coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul raport de specialitate pentru necesitatea modificării anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011.

 

 

 

    DIRECȚIA ECONOMICĂ,                                 SERVICIUL JURIDIC

           BUGET-FINANȚE,                                          SI CONTENCIOS,  

 

              ec. Florin Tunaru                                                jr. Iuliana Ionescu