CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 HOTĂRÂRE

                   

                                

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr. 4818 din 5 mai 2011 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

-  raportul comun de specialitate nr.4819 din 5 mai 2011 al Direcției economice, Buget-Finante, Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Serviciului Juridic și Contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.14 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2011 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.52 din 22 aprilie 2011 pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.42 din 27 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare ;

- adresele nr.4798 din 2 martie 2011 și nr.8941 din 4 mai 2011 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman ;

- adresa nr.11357 din 6.05.2011 a D.G.F.P. Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.____ din 27 mai 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.42 din 27 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.____ din 27 mai 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.44 din 27 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.____ din 27 mai 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.46 din 27 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.____ din 27 mai 2011 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele” pe anul 2011 ;

 

 

 

 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.____ din 27 mai 2011 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu-Plopii Slăvitești-Slobozia Mândra” pe anul 2011 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.____ din 27 mai 2011 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca” pe anul 2011 ;

- prevederile art. 19 alin.(2) și ale art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-  prevederile art. 91 alin. (1) litera b) și ale alin. (3) litera a) și art. 104 alin.(1) litera c) și alin.(4) litera b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

             HOTĂRĂȘTE :

 

                Art.1. - Se aprobă rectificarea anexei nr.1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011,  conform anexei nr.1.

                Art.2. - Se aprobă rectificarea anexei nr.2 ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011,  conform anexei nr.2.

Art.2. - Anexa nr.3  ,,Secțiunea de dezvoltare – Lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial din bugetul propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.3.

Art.3.  -  Anexa nr.6 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.4.

Art.4.  - Anexele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. ____ din __ mai 2011

 

 

 

Nr. 4818 din 5 mai  2011

 

 

 

                                                     RAPORT

 

 

              privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011

         

 

Rectificarea pe care o propun spre aprobare, are ca temei legal prevederile art.19 alin.(2) și ale art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 

În aceste condiții,  modificările pe care le propun, se regăsesc în anexele 1, 2, 3 și 4 la proiectul de hotărâre și au în vedere :

 

1.  Majorarea plafonului cheltuielilor de personal de către D.G.F.P Teleorman, aprobate pentru Consiliul Județean Teleorman prin Ordinul comun nr.7/57/2011 al Ministrului administrației și internelor și Ministrului finanțelor publice, prin redistribuirea între unitățile administrativ-teritoriale din județul Teleorman.

 

2.   Asigurarea fondurilor necesare pentru :

ü            punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor Consiliului Județean de aprobare a contribuției sub formă de cotizație, pentru anul 2011, la Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele”, ,,Beciu-Plopii Slăvitești-Slobozia Mândra” și ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, precum și a contribuției județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman în cuantum de 2,54   % pentru implementarea proiectelor derulate prin cele trei asociații ;

ü            suplimentarea fondurilor alocate pentru anul 2011 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman ;

ü            evaluarea imobilului în care funcționează Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparați.

 

          3. Modificarea ,,Listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului în anul 2010 - Secțiunea de dezvoltare”.

 

          Astfel, la primul punct, urmare intervenției făcute de Consiliul Județean prin adresa nr.4794 din 5 mai 2011, Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman a majorat plafonul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru Consiliul Județean Teleorman prin Ordinul comun al Ministrului administrației și internelor și al Ministrului finanțelor publice nr.7/57/2011, cu 684 mii lei, prin redistribuire între unități administrativ-teritoriale, în vederea includerii în acest plafon a cheltuielilor de personal aferente Căminelor pentru persoanele vârstnice Furculești și Cervenia. Prin urmare, suma de 53 mii lei diminuată prin Hotărârea nr.45/22 aprilie 2011 din plafonul cheltuielilor de personal al bugetului propriu al județului, respectiv de la capitolele bugetare 51.02 ,,Autorități publice”, 67.02 ,,Cultură, recreere și religie” și 70.02 ,,Servicii și dezvoltare public㔠va reîntregi  fondurile aprobate inițial la cheltuielile de personal ale acelorași capitole bugetare și se va aloca din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean.

 

          La punctul doi, urmare aderării județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu-Plopii Slăvitești-Slobozia Mândra” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, s-a aprobat pentru anul 2011 contribuția sub formă de cotizație în cuantum de 4 mii lei pentru fiecare asociație.

          De asemenea, în cadrul celor trei asociații au fost întocmite documentațiile pentru implementarea proiectelor de investiții derulate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în baza cărora au fost semnate contractele de finanțare la următoarele proiecte :

          - ,,Elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizarea rețelei de drumuri, drum expres, limita județului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele – Nikopol, tronson I Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele (intersecție cu DN 52) și drumul PVN2002-II-52 Dekov-Byala-Voda-Kulina Voda, municipalitatea orașului Belene” ;

- ,,Elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizarea rețelei de drumuri, drum

expres de legătură, limita județului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele – Nikopol, tronson II Uda Clocociov-Saelele-Lunca și drumul PVN1003-III-5202 Dekov-Belene-HTK-Belebe, municipalitatea orașului Belene” ;

- ,,Elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizarea rețelei de drumuri, drum

expres, limita județului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele – Nikopol, tronson III Beciu-Plopii Slăvitești-Slobozia Mândra și drumul PVN1005-III-5202 Belene-NPP-Belebe, municipalitatea orașului Belene”.

          Pentru a nu decala termenul de implementare a proiectelor sus menționate, este necesară asigurarea fondurilor ce reprezintă contribuția locală în cuantum de 2,54 % din valoarea totală a proiectelor, care, pentru anul 2011, însumează 1.030 mii lei. Față de sumele aprobate inițial privind cofinanțarea celor trei proiecte, este necesar suplimentarea cu 55 mii lei până la valoarea totală aprobată prin contractele de finanțare.

          Prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.14 din 11 februarie 2011, s-au aprobat în prevederea anului 2011, sume din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții sus menționate. Deoarece, ulterior, au fost înființate Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, sumele respective se vor derula prin bugetul asociațiilor, drept pentru care, bugetul propriu al județului se va diminua atât la venituri cât și la cheltuieli, pe ,,Secțiunea de dezvoltare” cu suma de 3.581 mii lei.

          Tot la punctul doi, rectificarea bugetului propriu al județului implică și capitolul bugetar ,,Asigurări și asistență socială”. Cu adresele nr.4798 din 2 martie 2011 și nr.8941 din 4 mai 2011, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului solicită suplimentarea fondurilor alocate pentru anul 2011 cu suma de 100 mii lei, pentru stingerea obligației de plată impusă prin Decizia Civilă nr.1838/15.12.2009 a Tribunalului Prahova, ce reprezintă diferența între costul mediu lunar și contribuția lunară de întreținere pe perioada 01 ianuarie 2007-30 septembrie 2008 pentru persoanele cu handicap cu domiciliul în județul Teleorman, care sunt internate în Centrul Rezidențial Urlați, din cadrul D.G.A.S.P.C  Prahova.

          De asemenea, urmare faptului că nu s-a aprobat înființarea Căminului pentru persoanele Vârstnice Deparați prin reorganizarea Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparați, conform Legii nr.212/2011 privind aprobarea Programului de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice” prin preluarea managementului asistenței medicale, Consiliul Județean trebuie să asigure conservarea imobilului proprietate publică a județului. În acest sens, este necesar asigurarea fondurilor în vederea evaluării clădirilor în care funcționează Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparați, în sumă de 3 mii lei.

Deoarece dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale interzice a se efectua virări de credite bugetare până în trimestrul III al anului bugetar, conform prevederilor art.36 alin(2) din același act normativ, propun alocarea sumelor enumerate mai sus din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean”

 

 Punctul trei cuprinde modificarea ,,Listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din bugetul propriu” aprobată în anexa 3 la Hotărârea Consiliului județean nr.14 din 11 februarie 2011, în sensul reactualizării sumelor aprobate inițial la secțiunea ,,Lucrări noi” pentru obiectivele de investiții derulate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, menționate mai sus.

Totodată, prin Actul adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.546/15.10.2009 pentru proiectul ,,Reabilitare DJ nr.506 Cervenia-Vitănești-Băbăița” s-a modificat durata contractului și perioada de implementare a proiectului precum și valoarea totală a acestuia, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.52 din 22 aprilie. Prin urmare, se impune reactualizarea în acest sens a datelor cuprinse în ,,Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din bugetul propriu al județului pe anul 2011”.

Modificările care stau la baza rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2011, se regăsesc și sunt exemplificate în anexele nr.1, 2, 3 și 4 la proiectul de hotărâre.

 

Având în vedere considerentele expuse am întocmit proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului pe anul 2011, pe care îl supun spre analiză și aprobare Consiliului Județean.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Direcția economică,                                                           Direcția MANAGEMENTUL                   

buget-finanțe                                                                 PROIECTELOR CU FINANȚARE

                                                                                                               INTERNAȚIONALĂ

 

       

                                                 SERVICIUL JURDIC ȘI CONTENCIOS                  

        

 

 

                                                    Nr. 4819 din 5 mai  2011

  

 

 

 

                   RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

 

            privind :  necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2011

 

 

Conform prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, pe parcursul exercițiului bugetar, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite.

1.     Necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2011 constă în

 asigurarea fondurilor pentru :

          - reîntregirea prevederilor aprobate inițial la cheltuieli de personal la capitolele bugetare de la care au fost diminuate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.45/22 aprilie 2011, urmare  majorării de către D.G.F.P. Teleorman a plafonului cheltuielilor de personal, aprobate prin Ordinul comun nr.7/57/2011 al Ministrului administrației și internelor și Ministrului finanțelor publice   ;

          - alocarea contribuției sub formă de cotizație aferentă pentru anul 2011, ca urmare a aderării județului Teleorman prin Consiliul Județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu-Plopii Slăvitești-Slobozia Mândra” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca” ;

          - alocarea contribuției în cuantum de 2,54 % reprezentând cofinanțare locală, aferentă anului 2011, în vederea implementării proiectelor de investiții derulate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 pentru care au fost semnate contractele de finanțare ;

           - evaluarea clădirilor în care funcționează Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparați ;

          - suplimentarea prevederii aprobate inițial a fondurilor alocate pentru anul 2011 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea stingerii obligației de plată conform Sentinței Civile a Judecătoriei Ploiești.

 

2. Oportunitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2011 o reprezintă punerea în aplicare a prevederilor următoarelor acte administrative :

- hotărârilor de aprobare a contribuției sub formă de cotizație a județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu-Plopii Slăvitești-Slobozia Mândra” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, pentru anul 2011 ;

- contractelor de finanțare a proiectelor de investiții derulate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 ;

- Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.52 din 22 aprilie 2011 pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.42 din 27 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, , referitoare la proiectul de investiții ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitănești-Băbăița, km 17 + 400 – km 58 +000”.

De asemenea, cu adresa nr.4798 din 2 martie 2011 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman ne face cunoscut Notificarea nr.II.2862/SFC/23.02.2011 a D.G.A.S.P.C Prahova de punere în aplicare a dispozițiilor Deciziei nr.1838/15.12.2009 cu privire la Sentința Civilă nr.5412 pronunțată de Judecătoria Ploiești, prin care obligă D.G.A.S.P.C Teleorman la plata sumei de 101.940 lei, reprezentând diferența între costul mediu lunar și contribuția lunară de întreținere pe perioada 01 ianuarie 2007-30 septembrie 2008 pentru persoanele cu handicap cu domiciliul în județul Teleorman, care au fost internate în Centrul Rezidențial Urlați.

 Referitor la notificarea D.G.A.S.P.C. Prahova, cu adresa nr.8941 din 4 mai 2011, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman solicită suplimentarea fondurilor alocate pentru anul 2011 cu suma de 100 mii lei, pentru stingerea obligației de plată conform Sentinței Civile a Judecătoriei Ploiești, menționată mai sus.

 

2.     Analiza tehnico-economică

          Rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011, evidențiată în anexele nr.1, 2, 3 și 4 la proiectul de hotărâre, presupune următoarele modificări :

- majorarea concomitentă a veniturilor și a cheltuielilor cu suma de o mie lei ca urmare a încasării unei sponsorizări conform contractului nr.20 bis/11.04.2011 încheiat cu S.C. Modul Proiect pentru acțiunea ,,Copilărie fericit㔠desfășurată cu prilejul zilei de 1 iunie, cuprinsă în Programul activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere, care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2011 ;   

- reîntregirea fondurilor diminuate prin H.C.J. nr.45/2011 la cheltuieli de personal de la capitolele bugetare ,,Autorități publice,, ,,Cultură, recreere și religie” și ,,Servicii și dezvoltare public㔠ca urmare a majorării plafonului maxim al cheltuielilor de personal alocată prin Decizia directorului executiv al DGFP Teleorman nr.50/6 mai 2011 ;

- majorarea cu 12 mii lei a sumelor prevăzute la capitolul bugetar 54.02 ,,Alte servicii publice generale”, sumă ce reprezintă contribuția sub formă de cotizație, aprobată pentru anul 2011 pentru cele trei asociații intercomunitare nou înființate ;

- majorarea prevederii bugetare la capitolul ,,Sănătate” cu suma de 3 mii lei în vederea evaluării clădirilor în care funcționează Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparați ;

- majorarea cu 100 mii lei a fondurilor alocate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman pentru anul 2011 la titlul ,,Bunuri și servicii” pentru stingerea obligației de plată față de D.G.A.S.P.C. Prahova ;

- diminuarea cu 3.581 mii lei atât a veniturilor cât și a cheltuielilor Secțiunii de dezvoltare” sume din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la bugetul de stat, care se vor derula prin bugetul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, pentru următoarele obiective de investiții :

 

ü     ,,Elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizarea rețelei dedrumuri, drum expres, limita județului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu  Măgurele – Nikopol, tronson I, Segarcea Vale-Lița-Turnu Măgurele (intersecție cu DN 52) și drumul PVN2002-II-52 Dekov-Byala-Voda-Kulina Voda, municipalitatea orașului Belene” ;

ü     ,,Elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizarea rețelei dedrumuri, drum expres, limita județului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele – Nikopol, tronson II, Uda Clocociov-Saelele-Lunca și drumul

       PVN1003-III-5202 Dekov-Belene-HTK-Belene, municipalitatea orașului Belene”;

ü     ,,Elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizarea rețelei de drumuri, drum expres, limita județului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele – Nikopol, tronson III, Beciu-Plopii Slăvitești-Slobozia Mândra și drumul

      PVN1005-III-5202 Belene-NPP-Belene, municipalitatea orașului Belene”.

- majorarea cu 55 mii lei a fondurilor ce reprezintă contribuția locală de 2,54 % din valoarea contractului de finanțare la obiectivele de investiții derulate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, menționate mai sus ;

- diminuarea cu sumele enumerate mai sus a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean (total, 223 mii lei).

          Modificările se reflectă în propunerea de rectificare a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011, pe secțiuni, după cum urmează :

Secțiunea de funcționare                                                     - mii lei -

                                                    program                    influențe            program

denumire indicator                                   2011                  (+/-)                rectificat

» LA venituri :                                  92.274           -   54                  92.220

   total din care :    

 

    - Donații și sponsorizări                            -                    +     1                            1

    - Varsaminte din secțiunea de

       funcționare pentru finanțarea

        secțiunii de dezvoltare                       - 4.880               -   55               -   4.935

» la cheltuieli                               92.274            -   54                   92.220

   total din care :    

51.02. ,,Autorități executive”                   5.821             +   26                   5.847

                total, din care :       

          - cheltuieli de personal                       4.156             +   26                             4.182

 

54.02. ,,Alte servicii publice generale”     3.378               -  211                     3.167

              total, din care :       

- Fondul de rezervă bugetară la            369               -   223                      146

            dispoziția consiliului județean                                                      

          - bunuri și servicii                              1.750              +    12                  1.762  

                                                                                                                  - mii lei -

                                                    program                    influențe            program

denumire indicator                                   2011                  (+/-)                rectificat

 

66.02. ,,Sănătate”                                                 79             +     3                         82

              total, din care :  

          - bunuri și servicii                                 68              +      3                                  71  

 

67.02. ,,Cultură, recreere și religie”                 5.456             +    21                      5.477

              total, din care :

          - Centrul de Conservare și

             Promovare a Tradiției Populare      1.230              +   20                     1.250

           - Alte servicii culturale                        484              +     1                          485

 

68.02. ,,Asigurări și asistență social㔠   41.498              + 100                    41.598

             total, din care :

           - Asistență socială și familie           40.403              + 100                    40.503

 

70.02. ,,Servicii și dezvoltare public㔠     780              +     7                                 787

             total, din care :

           - Serviciul de Deservire,Pază și

             Protocol                                           443            +     7                       450

 

 

Secțiunea de dezvoltare                                                 - mii lei -

                                                    program                    influențe            program

denumire indicator                                   2011                  (+/-)                rectificat

» LA venituri :                                196.782             - 3.526                       193.256

   total din care :    

    - Varsaminte din secțiunea de

       funcționare pentru finanțarea

       secțiunii de dezvoltare                          4.880                    55                   4.935

 

    - Subvenții de la bugetul de stat către

       bugetul local pentru finanțarea pro-

       iectelor cu finanțare nerambursabilă   62.870             -    477                   62.593

    - Sume primite de la U.E. pentru

       finanțarea proiectelor cu finanțare

       nerambursabilă                                 128.832            - 3.104                125.728

 

» LA CHELTUIELI :                            196.782             - 3.526            193.256

   total din care :    

80.02. ,,Acțiuni generale,economice,            167.025            - 3.526                163.502

             comerciale și de muncă

             total, din care :

- proiecte cu finanțare din              164.303             - 3.526                160.777

  fonduri externe nerambursabile                  

       

 

Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sa parțială din bugetul propriu al județului pe anul 2011 se modifică din următoarele considerente  :

 

          - excluderea din bugetul propriu al județului pe anul 2011 a sumei de 3.518 mii lei, ce reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și bugetul de stat, aprobate cu Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.14/11 februarie 2011,

care se vor derula prin bugetele Agențiilor de Dezvoltare Intercomunitară înființate ulterior ;

          - majorarea cu 55 mii lei a contribuției locale până la valoarea totală aprobată prin contractele de finanțare ale proiectelor de investiții derulate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 ;

- reactualizarea sumei ce reprezintă valoarea totală, respectiv durata contractului și perioada de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitănești-Băbăița, km 17 + 400 – km 58 +000”, modificată prin Actual adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.546/15.10.2009 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.52 din 22 aprilie 2011.

 

          5. Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor :

- art.19 alin.(2) și ale art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-  art.91 alin. (1) litera  ,,b” și ale alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

6. Eșalonarea în timp

Hotărârea își va produce efectele în trimestrul al II-lea al exercițiului bugetar al anului 2011.

 

În conformitate cu prevederile art.98 coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din

Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2011.

 

 

     DIRECȚIA ECONOMICĂ,                          DIRECȚIA MANAGEMENTUL

           BUGET-FINANȚE,                                PROIECTELOR CU FINANȚARE

                                                                                      INTERNAȚIONALĂ,  

            

         ec. Florin Tunaru                                                 ing.Mugur Bățăuș                               

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC

    SI CONTENCIOS,  

      jr. Iuliana Ionescu