CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 HOTĂRÂRE

privind: prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008- 2011

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4922 din 09 mai 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 4923 din 09 mai 2011 al Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea prelungirii Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008- 2011;

-   prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31.03.2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011;

-   prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.  79  din  9 iulie 2008 privind  aprobarea delegării gestiunii, a Contractului-cadru de delegare a gestiunii  serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art. 16 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007;

-  prevederile art. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. (f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea până la data de 30 aprilie 2013 a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011 prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008.

 

Art. 2. – Punctul 4.1 de la Capitolul IV din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.  79  din  9 iulie 2008  privind  aprobarea  delegării gestiunii, a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport, se modifică și va avea următorul cuprins:     

,,4.1. Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate este egală cu durata de valabilitate a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, respectiv până la data de 30 aprilie 2013”.

 

Art. 3. - Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate încheiate cu operatorii de transport rutier se vor modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

 

Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și operatorilor de transport rutier interesați, în termenul prevăzut de lege .

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                          

Alexandria,

Nr. …….  din …mai 2011