CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al  județului Teleorman, pe anul 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- raportul nr.4731 din 4 mai 2011 al Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-  raportul comun de specialitate nr.4732 din 4 mai 2011 al Direcției economice, Buget-Finante și al Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2010 ;

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

 - prevederile art.57 alin.(1) și (4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

   - prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,b” alin.(3) litera ,,a” și art. 104 alin.(1) litera c) și alin.(4) litera b) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă contul de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010, conform anexelor nr.1 și 2.

 

Art.2. - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2010, conform anexei nr.3.

 

Art.3. - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform anexei nr.4.

 

Art.4. - Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe și interne  pe anul 2010, conform anexei nr.5.

 

Art.5. - Se aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, conform anexei nr.6.

 

Art.6.  - Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  Art.7.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. ____ din __ mai 2011

 

 

 

 

Nr. 4731 din 4 mai 2011

.

 

 

 

R A P O R T

 

privind : aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al

                                 județului Teleorman, pe anul 2010

 

 

          În temeiul  prevederilor  art.57 alin.(1) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, ordonatorul principal de credite, întocmește și prezintă spre aprobare :

 

a)  contul de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

          b) contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial

                din bugetul propriu al județului pe anul 2010 ;

          c)  contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din

               venituri proprii, pe anul 2011 ;

          d) contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne, pe anul 2010;

          f) contul de execuție al bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara

              bugetului local, pe anul 2010.

 

          Bugetul propriu al județului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, având o prevedere  la venituri  și la cheltuieli de 212.326.000 lei, a fost fundamentat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale, a Legii bugetului de stat pe anul 2010 și a Legii administrației publice locale.

 

Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2010, bugetul propriu al județului a fost rectificat funcție de încasarea veniturilor dar și prin aplicarea prevederilor impuse prin :

O.G. nr.18/2010, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, potrivit

căreia au fost diminuate cu :

 

-         863 mii lei, sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului ;

 

-    876 mii lei, sumele defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale,

 

-         și 4.096 mii lei, cota de 27 % din TVA pentru echilibrarea bugetului  propriu al județului.

 

● H.G. nr. 1379 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, prin care s-au suplimentat sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;

 

 

● H.G. nr.1383 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării ;

 

 

● de asemenea, prin Hotărârile Consiliului Județean nr.77/13.07.2010 și nr.107/07.09.2010 s-a repartizat pe unități administrativ-teritoriale suma de 2.430 mii lei, reprezentând sume defalcate din TVA alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate și de panificație, conform prevederilor O.G. nr.96/2002.

 

 

Pe lângă rectificările bugetare impuse prin actele normative și administrative enumerate mai sus, au fost și o serie de rectificări la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de credite, prin virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar, conform dispozițiilor art.19 alin.(2) și ale art.49 alin.(4), (5) și (6) din Legea nr.273/2006, rezultând o prevedere definitivă a bugetului propriu al județului pe anul 2010, în sumă de 209.076 mii lei.

 

          Execuția de casă pe anul 2010 s-a efectuat conform art.59 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu evidențierea  în conturi distincte a :

 

          - veniturilor, pe structura clasificatiei bugetare.

          - cheltuielilor, în limita creditelor bugetare aprobate și a destinației stabilite.

 

 

În anexa anexa 1 ,,Contul de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman” încheiat la 31 decembrie 2010, situația se prezintă astfel :             

    

           - lei -           

       

                                                                       Program            Încasări/Plăți

                                                                          2010          realizate la 31.12.2010    %

           Total venituri   :                                209.076.000           191.400.226              92

           Total cheltuieli :                                209.076.000          180.088.769               86

           Excedent        :                                                             11.311.457

 

 

 

      

  

           

          I. STRUCTURA VENITURILOR                       

                                                                                                                             - lei -

S P E C I F I C A Ț I E

2010

Prevederi bugetare definitive

Încasări realizate

TOTAL VENITURI, din care :

209.076.000

191.400.226

A. Venituri proprii

1.069.000

1.475.119

B. Donații și sponsorizări

10.000

 

C. Venituri din valorificarea unor bunuri

497.000

17.592

D. Cote defalcate  din impozitul pe venit (13%)

19.250.000

17.438.718

E. 27% din 22% cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

8.812.000

7.948.087

F. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru :

48.155.000

48.098.000

- finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului total, din care :

27.190.000

27.133.000

- drumurile județene

8.392.000

8.392.000

- echilibrarea bugetelor locale

12.573.000

12.573.000

G. Subventii primite de la bugetul de stat pentru :  

28.432.000

28.423.671

    - finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

29.521.000

29.513.275

    - finanțarea camerelor agricole

875.000

603.592

    - susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

28.455.000

17.296.659

H. Sume primite de la Uniunea Europeană (FEDR, FSE)

72.432.000

69.009.216

            

 

            II.  STRUCTURA CHELTUIELILOR    

  - lei -

S P E C I F I C A Ț I E

2010

Prevederi bugetare definitive

Plăți efectuate

TOTAL CHELTUIELI, din care :

209.076.000

180.088.769

A. Cheltuieli curente,                                                 total, din care :

95.944.000

93.846.910

 - cheltuieli de personal

20.463.000

20.113.303

 - bunuri și servicii

22.625.000

21.533.649

 - dobânzi

6.325.000

6.055.859

 - fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliului judetean

30.000

 

- 4 -

S P E C I F I C A Ț I E

2010

Prevederi bugetare definitive

Plăți efectuate

 - transferuri între unități ale administrației publice locale

4.397.000

4.065.645

 - alte transferuri

30.047.000

30.038.301

 - asistență socială

3.912.000

3.896.753

 - alte cheltuieli

2.705.000

2.703.400

B. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

86.706.000

71.049.325

C. Cheltuieli de capital, din care :

27.918.000

16.631.017

 - active nefinanciare

27.527.000

16.240.017

 - active financiare – participare la majorarea capitalului social al S.C Eurobac SRL Turnu Măgurele

391.000

391.000

C. Plăti efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent

 - 158.690

-5.239

 

Din analiza datelor de mai sus rezultă că, din totalul cheltuielilor bugetului propriu al județului programate a se realiza în anul 2010, cuantumul plăților efectuate are următoarele valori   :

-   44,89 % reprezintă cheltuieli curente ;

-  33,98 % reprezintă cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile ;

-     7,95 % cheltuieli de capital.

 

*                ,,Cheltuielile de personal” efectuate de 20.113.303 lei (11,17 % din total

plăți), însumează achitarea drepturilor salariale conform statelor de funcții și organigramelor aprobate potrivit legii, indemnizațiile de ședință ale consilierilor județeni, precum și alte cheltuieli de personal autorizate de lege.

 

*                ,,Cheltuielile cu bunuri și servicii” în sumă de 21.533.649 lei, reprezintă

11,96 % din plățile totale și sunt compuse din :

 

         - contribuții sub formă de cotizații la Asociațiile în care județul Teleorman prin Consiliul Județean este membru, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, U.N.C.J.R., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Teleorman, Asociația de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Asociația EuroTeleorman  ;

 

- plata facturilor ce reprezintă utilități (energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefoane, combustibil și piese de schimb mijloace auto) pe capitole bugetare, precum și alte cheltuieli autorizate de lege : cărți, publicații, perfecționarea personalului, protocol, etc.

 

- finanțarea acțiunilor și activităților culturale și sportive aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.25 din 10 martie 2010 privind Programul activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010 și anume : ,,Floare albastră”, Cupa ,,Primăverii”, trofeul ,,Mărțișorul”, expoziția de icoane ,,Credință și datini”, ,,Noaptea muzeelor”, spectacole folclorice, de divertisment-recreere, festivalul de teatru tânăr “Ideo Ideis”,  manifestări, actiuni, evenimente zonale și internaționale la care participă sportivi, oameni de cultură teleormaneni și altele.

 

 

*                În cadrul capitolului bugetar ,,Dobânzi”, plățile de 6.055.859 lei s-au

efectuat conform graficelor de rambursare pentru dobânzile și comisioanele la contractele de credit pentru investiții încheiate cu CEC BANK S.A. Sucursala Alexandria, precum și a comisionului anual la contractul de credit încheiat cu Banc Post SA Sucursala Alexandria și reprezintă 3,36 % din plățile totale.

 

 

*                În ceea ce privește ,,Transferurile între unități ale administrației publice

locale”, în totalul de 4.065.645 lei sunt înglobate sumele alocate din bugetul propriu al județului pentru instituțiile publice de subordonare județeană cu finanțare mixtă (venituri proprii și subvenții din bugetul propriu) și anume : Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Muzeul Județean, Centrul Cultural de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Serviciul Informatic, Serviciul Cooperare Internă și Internațională, Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, Camera Agricolă precum și fonduri  alocate consiliilor locale pe teritoriul cărora sunt amplasate Centrele de zi a căror activitate este destinată prevenirii situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului (Alexandria, Roșiorii de Vede,  Turnu Măgurele, Zimnicea, Zâmbreasca).

 

 

*                La titlul de cheltuieli ,,Alte transferuri” sunt cuprinse plățile efectuate în

anul 2010 a fondurilor alocate pentru :                                                                     - lei -

                                                                                       program               plăți la

                                                                                          2010                31.12.2010

 

        - susținerea finanțării drepturilor acordate

           persoanelor cu handicap                                       29.521.000          29.513.275

 

        - transferuri pentru finanțarea unor cheltuieli

          curente la Centrul rezidențial pentru persoanele

           vârstnice Talpa                                                        416.000                416.000

 

        - alte transferuri pentru finanțarea cheltuielilor

          curente la Centrul de Management al Apei

           Turnu Măgurele                                                       110.000               109.026

 

*                De asemenea, plățile cuprinse la tilul ,,Asistență social㔠și ,,Alte

cheltuieli”, sunt constituite din :                                                                             - lei -

                                                                                       program                  plăți la

                                                                                          2010                  31.12.2010

          ,,Asistență socială”, total, din care :                        3.912.000                3.896.753

           -  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

                pentru acordarea de produse lactate și de

                conform prevederilor H.G. nr.96/2002              3.684.000              3.670.320

            -   sume cuprinse la capitolul bugetar 68.02

                ,,Asigurări, asistență social㔠                             228.000                  226.433

       

         ,,Alte cheltuieli”

            -  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

                pentru plata contribuțiilor pentru personalul

                neclerical angajat în unitățile de cult din județ    2.705.000                2.703.400

 

 

*                În cadrul ,,Cheltuielilor de capital” s-a urmărit realizarea obiectivelor de

investiții, atât a lucrărilor noi cât și a celor aflate în continuare și trebuie să subliniez faptul că am s-a acordat o importanță deosebită pentru asigurarea prefinanțării și cofinanțării lucrărilor aflate în derulare la obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, prin sume alocate din fonduri proprii, dar și prin trageri din cele trei contracte de credit pentru investiții încheiate cu CEC BANK S.A – Sucursala Alexandria.

 

Susținerea financiară s-a concretizat prin finalizarea și recepționarea în anul 2010 a cinci obiective de investiții care au fost finanțate atât din fonduri proprii cât și din  fonduri externe nerambursabile și anume :

 

 

- ,, Sistem integrat de management al deșeurilor, în județul Teleorman” ;

- ,,Fluidizare trafic la punctul de control și trecere a frontierei Turnu Măgurele-Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele-limită județ Olt” ;

- "Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vajiștea în localitățile Vitănești, Răsmirești, Mârzănești în județul Teleorman" ;

- ,,Reabilitare DJ 543, limită județ Olt-Prundu-Lunca" ;

- ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între orașul Videle și DN-61 Milcovățu prin modernizarea DN 601 D Videle si DJ 612 Milcovatu - Mereni".

Situația realizării programului de investiții pe anul 2010, este prezentată în anexa nr.2.

 

 

*                În egală măsură am încercat să asigur finanțarea cheltuielilor curente și de

capital pentru lucrările de întreținere și reabilitare a drumurilor județene pentru care s-au cheltuit 28.272 mii lei, din care :

 

 

- 8.392 mii lei (29,68 %) = sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene, alocate prin Legea nr.11/2010 cu privire la bugetul de stat pe anul 2010 ;

- 19.880  mii lei    (70,32 %)    =  sume alocate din fonduri proprii

 

          Odată cu aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2010, prin Hotărârea nr.24/10 martie 2010 au fost aprobate bugetele de venituri și cheltuieli, numărului de personal și  fondul salariilor de bază pe anul 2010 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

          Sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman funcționează un  număr de 7 instituții și servicii publice care sunt finanțate potrivit art.67 alin.(1) litera b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, din venituri proprii și din subvenții de la bugetul propriu al județului și anume :

 

                   - Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor    

                   - Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale

                   - Muzeul Județean                                                           

                   - Serviciul Informatic                                                      

                   - Serviciul de Cooperare Internă și Internațională              

                   - Serviciul Deservire, Pază și Protocol                            

                   - Camera Agricolă Teleorman   

         

          Potrivit aceluiași articol, veniturile proprii ale instituțiilor publice sus menționate, s-au încasat, administrat și contabilizat potrivit dispozițiilor legale și provin din activitățile desfășurate conform obiectului de activitate specific fiecărei instituții sau serviciu public.

 

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010, detaliată la venituri pe surse de proveniență și la cheltuieli, pe capitole bugetare și titluri de cheltuieli, este evidențiată în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre și cuprinde :             

                                                                                                                    - lei -

                                                                    Program                            Realizat

                                                                       2010                                     2010 .

TOTAL VENITURI                                  5.509.000                        4.728.022

din care :

- venituri proprii                                           1.512.000                           1.062.377

- subventii                                                    3.997.000                           3.665.645

TOTAL CHELTUIELI                             5.509.000                        4.728.022

din care :

- cheltuieli de personal                                  4.177.000                          3.584.163

- bunuri și servicii                                         1.305.000                          1.121.415

- cheltuieli de capital                                         27.000                               22.444

 

 

De asemenea, sub autoritatea Consiliului Județean funcționează Direcția Județeană de Paz㠖 instituție finanțată numai din venituri proprii.

 

În anexa nr.4 ,,Contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010” sunt prezentate veniturile încasate potrivit obiectului de activitate al instituției și plățile efectuate la 31 decembrie 2010, după cum urmează :

                                                                                                                      - lei -

                                                                    Program                            Realizat

                                                                       2010                                     2010 .

TOTAL VENITURI                                  3.130.000                        1.584.907

- venituri proprii                                           3.130.000                           1.854.907

TOTAL CHELTUIELI                             3.130.000                        1.495.542

din care :

- cheltuieli de personal                                  2.457.000                          1.353.450

- bunuri și servicii                                           673.000                             142.092

 

,,Contul de execuție al bugeturilor externe și interne pe anul 2010”, prezentat în anexa nr.5 cuprinde plățile la 31 decembrie 2010 efectuate prin trageri din contractele de credit pentru investiții, încheiate cu CEC BANK S.A.  pentru cofinanțarea și prefinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

 

,,Contul de execuție al bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local (fondul de rulment) pe anul 2010” prezentat în anexa nr.6 cuprinde :

                                                                                                                 -  lei -

                                                                    Program                            Realizat

                                                                       2010                                     2010 .

TOTAL VENITURI                                 10.632.000                        11.333.430

TOTAL CHELTUIELI                            10.632.000                        10.408.775

 

 

Fac precizarea că,  în urma încheierii exercițiului financiar al anului 2010, au fost respectate :

- “Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.59/11.01.2011, cu respectarea prevederilor O.M.F.P. nr.629/2009 și ale O.M.F.P. nr.980/2010;

- prevederile art.49 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, potrivit cărora, alocațiile bugetare pentru cheltuielile de personal aprobate nu au fost majorate  prin virări de bugetare ;

-  dispozițiile art.51 alin.(1), (2) și (3) ale aceleiași legi, în baza cărora,  deschiderile de credite bugetare au fost solicitate numai în raport cu gradul de utilizare a resurselor financiare și, respectiv, a destinației stabilite în concordanță cu prevederile bugetare aprobate. 

 

Execuția bugetelor aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 10 martie 2010, respectiv nr.24 din 10 martie 2010, a avut  în vedere utilizarea judicioasă a creditelor bugetare, încasarea  veniturilor,  asigurarea integrității bunurilor aflate în administrare din patrimoniul instituției, organizarea și ținerea la zi a contabilității cât și prezentarea la termen a situațiilor financiare  asupra execuției bugetare.

 

Având în vedere considerentele expuse, am întocmit proiectul de hotărâre privind necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010, pe care îl supun spre analiză și aprobare.

 

PRESEDINTE,

     Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

  

   DIRECȚIA ECONOMICĂ,                                                           SERVICIUL JURIDIC

        BUGET-FINANȚE                                                                        SI CONTENCIOS    

 

 

   Nr.4732 din 4 mai 2011

 

 

 

                                       RAPORT DE SPECIALITATE

privind : necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului

                propriu al județului Teleorman pe anul 2010.

 

   Proiectul de hotărâre pe care îl propunem spre analiză, dezbatere și aprobare are ca temei legal dispozițiile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată.

1. Necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre de către autoritatea deliberativă, este determinată de prezentarea și însușirea de către aceasta, a modului în care au fost aduse la îndeplinire prevederile bugetare ale anului 2010, aprobate în condițiile Legii finanțelor publice locale.

2.     Oportunitatea aprobării contului de execuție al bugetului propriu al județului

pe anul 2010, constă în aplicarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, modificată și completată și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.59/11 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010.

          3. Analiza tehnico-economică privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010 se prezintă în structura următoare:

          - la venituri : prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate ;

          - la cheltuieli : credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate.

Anexele proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010, sunt următoarele :

- Anexa nr. 1       :    ,,Contul de execuție al bugetului propriu al județului pe

                                     anul 2010”

- Anexa nr.2       :    ,,Situația realizării programului de investiții pe anul 2010”

 

- Anexa nr.3       :    ,,Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice și

                                    activităților finanțate integral sau parțial din venituri

                                    proprii pe anul 2010”

 

- Anexa nr.4      :     ,,Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice

                                    și activităților finanțate integral din venituri proprii pe

                                    anul 2010”

 

- Anexa nr.5       :     ,,Contul de execuție al bugetului creditelor externe și

                                     interne pe anul 2010”

 

-xAnexaxnr.6     :     ,,Contul de execuție al bugetului veniturilor și cheltuielilor

                                     evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010”

 

          Aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, având o prevedere  la venituri  și la cheltuieli de 212.326.000 lei, bugetul propriu al județului pe anul 2010 a fost fundamentat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale, a Legii bugetului de stat pe anul 2010 și a Legii administrației publice locale.

Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2010, bugetul propriu al județului a fost rectificat funcție de încasarea veniturilor dar și prin aplicarea prevederilor impuse prin :

O.G. nr.18/2010, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, potrivit

căreia au fost diminuate cu :

 

-         863 mii lei, sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor

     descentralizate la nivelul județului ;

 

-    876 mii lei, sumele defalcate din TVA pentru drumurile județene și

      comunale,

 

-         și 4.096 mii lei, cota de 27 % din TVA pentru echilibrarea bugetului

      propriu al județului.

 

● H.G. nr. 1379 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, prin care s-au suplimentat sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;

 

● H.G. nr.1383 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării ;

  

● de asemenea, prin Hotărârile Consiliului Județean nr.77/13.07.2010 și nr.107/07.09.2010 s-a repartizat pe unități administrativ-teritoriale suma de 2.430 mii lei, reprezentând sume defalcate din TVA alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru decontarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate și de panificație, conform prevederilor O.G. nr.96/2002.

 

Pe lângă rectificările bugetare impuse prin actele normative enumerate mai sus, au fost și o serie de rectificări la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de credite, prin virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar, conform dispozițiilor art.19 alin.(2) și ale art.49 alin.(4), (5) și (6) din Legea nr.273/2006, rezultând o prevedere definitivă a bugetului propriu al județului pe anul 2010, în sumă de 209.076 mii lei.

 

          Conform prevederilor art.57 alin.(1), anexa 1 ,,Contul de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010” se prezintă astfel :                                           -  lei -

                                                                                                                                                                                                      

 

                      Prevederi                           Prevederi                Incasări

                         inițiale                  definitive                realizate   .

 

TOTAL VENITURI     :          212.326.000              209.076.000             191.400.226

                 Credite aprobate              Credite                       Plăți

                                                         inițial                           definitive                 efectuate

 

TOTAL CHELTUIELI :         212.326.000              209.076.000             180.088.769

Excedent                        :                                                                          11.311.457

 

 

Veniturile încasate provin din :

Ø     Impozite și taxe de la populație, impozite directe, taxe și tarife pentru

eliberare licențe și autorizații, amenzi, concesiuni, valorificarea unor bunuri(vânzarea cabinetelor medicale) ;

Ø     Cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 13 %), alocate lunar de

Direcția Generală a Finanțelor Publice, potrivit art.32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

  

Ø     Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate

Consiliului Județean pentru echilibrarea bugetului propriu al județului (cota de 27% din cota de 22 %), virate lunar de Direcția Generală a Finanțelor Publice, potrivit art.33 alin.(3) din Legea nr.273/2006 ;

 

Ø     Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru : sistemul de protecție a copilului și a persoanelor cu handicap, cheltuielilor aferente învățământului special, drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație, conform O.U.G. nr.96/2002, modificată și completată, plăta contribuțiilor personal neclerical angajat în unitățile de cult și serviciul comunitar județean de evidență a populației ;

 

Ø     Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011,  pentru completarea surselor de finanțare necesare construcției, modernizării,  întreținerii și reabilitării drumurilor judetene ;

 

Ø     Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea

bugetelor locale, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 ;

 

Ø     Subvenții primite de la bugetul de stat pentru :

- susținerea finanțării persoanelor cu handicap virate de Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap pentru plata drepturilor și facilităților cuvenite persoanelor cu handicap ;

- finanțarea camerelor agricole județene ;

- susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare.

Ø         Sume primite de la Uniunea Europeană corespunzătoare

finanțării din instrumente structurale (F.E.D.R și F.S.E), reprezentând prefinanțarea și plata cererilor de rambursare aferentă cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

 

        - 5 -

         Ponderea plăților, pe capitole bugetare în raport cu plățile totale efectuate la 31 decembrie 2010, se prezintă astfel :                                                                       - lei -

 

S P E C I F I C A ȚI E

2010

%

Credite          definitive

Plăți  efectuate

TOTAL CHELTUIELI, din care :

209.076.000

180.088.769

100

cap.51.02 ,,Autorități publice

6.857.000

6.383.761

3,54

cap.54.02 ,,Alte servicii publice generale

2.690.000

2.580.569

1,43

cap.55.02 ,,Dobânzi

6.325.000

6.055.859

3,36

cap.56.02 ,,Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (Centrele de zi)

400.000

400.000

0,22

cap.60.02 ,,Apărare” (Centrul Militar)

164.000

163.808

0,09

cap.61.02 ,,Ordine public㔠(I.S.U)

22.000

14.239

0,01

cap.65.02 ,,Învățământ”

8.348.000

8.308.657

4,61

cap.67.02 ,,Cultură,recreere și religie”

5.363.000

5.272.151

2,93

cap.68.02 ,,Asigurari și asistență socială”

45.648.000

45.523.352

25,28

cap.70.02 ,,Servicii și dezvoltare publică”

719.000

708.535

0,39

cap.80.02 ,,Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă”

91.454.000

75.411.368

41,87

cap.83.02 ,,Agricultură”

875.000

603.592

0,34

cap.84.02 ,,Transporturi”

40.211.000

28.662.878

15,92

 

          Situația realizării programului de investiții pe anul 2010 prezentată în  anexa nr.2, cuprinde :                                                                                                         -  lei -

    Program               Realizat            %

TOTAL, din care :                  151.126.000          91.171.461                  60,32

          - Lucrări în continuare                 145.486.000          89.951.980          59,52

          - Lucrări noi                                    5.267.000                938.420            0,62

          - Alte cheltuieli de investiții               373.000                280.060            0,18

            (dotări independente și cheltuieli

             de proiectare)    

 

 

În ceea ce privește realizarea obiectivelor de investiții, atât a lucrărilor noi cât și a celor aflate în continuare, trebuie subliniat faptul că o importanță deosebită s-a acordat pentru asigurarea prefinanțării și cofinanțării lucrărilor aflate în derulare la obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, prin sume alocate din fonduri proprii, dar și prin trageri din cele trei contracte de credit pentru investiții încheiate cu CEC BANK S.A.

Susținerea financiară în vederea realizării obiectivelor de investiții, s-a concretizat prin finalizarea și recepționarea în anul 2010 a cinci obiective de investiții care au fost finanțate atât din fonduri proprii cât și din  fonduri externe nerambursabile și anume :

- ,, Sistem integrat de management al deșeurilor, în județul Teleorman” ;

- ,,Fluidizare trafic la punctul de control și trecere a frontierei Turnu Măgurele-Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele-limită județ Olt” ;

- "Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vajiștea în localitățile Vitănești, Răsmirești, Mârzănești în județul Teleorman" ;

- ,,Reabilitare DJ 543, limită județ Olt-Prundu-Lunca" ;

- ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între orașul Videle și DN-61 Milcovățu prin modernizarea DN 601 D Videle si DJ 612 Milcovatu - Mereni".

De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea finanțării cheltuielilor de capital la

lucrările de reabilitare a drumurilor județene, cuprinse la capitolul bugetar ,,Transporturi”, pentru care s-au făcut plăți în sumă de 15.960.387 lei.

         Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.24 din 23 martie 2010 au fost aprobate bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2010. Având o prevedere definitivă la venituri și la cheltuieli de 5.509.000 lei, Contul de execuție la 31 decembrie 2010 evidențiat în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre are următoarea structură :                                                                                                              - lei -                                                          

                                                                    Program                  Încasări/plăți

                                                                       2010                       la 31.12.2010 .

TOTAL VENITURI                                  5.509.000                        4.728.022

din care :

- venituri proprii                                           1.512.000                           1.062.377

- subventii                                                    3.997.000                           3.665.645

TOTAL CHELTUIELI                             5.509.000                        4.728.022

din care :

- cheltuieli de personal                                  4.177.000                          3.584.163

- bunuri și servicii                                         1.305.000                          1.121.415

- cheltuieli de capital                                         27.000                               22.444

 

Sub autoritatea Consiliului Județean funcționează Direcția Județeană de Paz㠖 instituție finanțată numai din venituri proprii.

În anexa nr.4 ,,Contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010” sunt prezentate veniturile încasate potrivit obiectului de activitate al instituției și plățile efectuate la 31 decembrie 2010, astfel :                - lei –

 

                                                                        Program                                 Realizat

                                                                       2010                                     2010 .

TOTAL VENITURI                                  3.130.000                        1.584.907

- venituri proprii                                           3.130.000                           1.854.907

TOTAL CHELTUIELI                             3.130.000                        1.495.542

din care :

- cheltuieli de personal                                  2.457.000                          1.353.450

- bunuri și servicii                                           673.000                              142.092

 

,,Contul de execuție al bugeturilor externe și interne pe anul 2010” prezentat în anexa 5, evidențiază plățile la 31 decembrie 2010 efectuate prin trageri din contractele de credit pentru investiții, încheiate cu CEC BANK S.A. pentru cofinanțarea și prefinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.2/27 ianuarie 2010 s-a aprobat utilizarea în anul 2010 a fondului de rulment pentru suma de 1.096 mii lei, diferența reprezentând fonduri externe nerambursabile încasate în anul 2009, care potrivit legii, se folosesc în anul următor cu aceeași destinație. Prin urmare, ,,Contul de execuție al bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010” prezentat în anexa nr.6 are următoarea structură :                                           -  lei -

                                                                    Program                            Realizat

                                                                       2010                                     2010 .

TOTAL VENITURI                                 10.632.000                        11.333.430

TOTAL CHELTUIELI                            10.632.000                        10.408.775

 

 

 

         Execuția bugetelor cuprinse în anexele 1-7 pe anul 2010 a avut  în vedere utilizarea judicioasă a creditelor bugetare, încasarea  veniturilor, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinațiile aprobate, asigurarea integrității bunurilor aflate în administrare din patrimoniul instituției, organi-

zarea și ținerea la zi a contabilității cât și prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra execuției bugetare.

5. Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor :

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată ;

- Legii nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 ;

- art.57 alin.(1) și (4) și 58 alin. (4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- O.M.F.P nr.59/11.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010 ;

- O.M.F.P. nr.629/3.04.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009  ;

- O.M.F.P. nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010.

 

Având în vedere prevederile art.98 coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2010

 

 

 

    DIRECȚIA ECONOMICĂ,                                  SERVICIUL JURIDIC

           BUGET-FINANȚE,                                            SI CONTENCIOS,  

 

              ec. Florin Tunaru                                               jr. Iuliana Ionescu