CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 mai 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 27 mai 2011, orele 17,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului pentru anul 2010, descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman SRL.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2011.

 

6.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de management al doamnei Țânțăreanu Ecaterina, manager al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

11.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

 

12.  Proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011.

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Uda Clocociov – Saelele – Lunca” pentru anul 2011.

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele” pentru anul 2011.

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mândra” pentru anul 2011.

 

17.  Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

   

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ mai 2011