CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  25 februarie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de vineri, 25 februarie 2011, orele 11,30 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

 

3.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

 

 

 

    Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media, se inserează în site-ul propriu și se afișează la sediul instituției.

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurii ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

  

  

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 67 din 23 februarie 2010