CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  23 MARTIE  2011, ORELE 11,00

 

1.     Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 81 din 13 iulie 2010 privind majorarea capitalului social al S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L, prin aport în natură.

 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

5.     Proiect de hotăre privind stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a județului.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 79 din 9 iulie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii Contractului-Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 19 ianuarie 2011.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2011.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de obiective în vederea desfășurării concursurilor de proiecte de management la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

13.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului a județului Teleorman.

 

14.  Diverse.