CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 22 aprilie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 22 aprilie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea componenței comisiilor de concurs și de soluționarea contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2011.

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Situații de Urgenț㔠Sud Muntenia, pentru anul 2011.

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2011.

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman Alexandria, pentru anul 2011.

 

6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 11 februarie 2011.

 

7.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011.

 

8.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 6, 7, 10, 11 și nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări nerambursabile interne/externe, în valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes județean.

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 27 martie 2011.

 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești a imobilului în care își desfășoară activitatea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

12.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia a imobilului în care își desfășoară activitatea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

13.  Proiect de hotărâre privind conservarea și asigurarea pazei la un imobil, proprietate publică a județului Teleorman.

 

14.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Ministerul Mediului – Unitatea de Management și Consiliul Local Gratia pentru implementarea comună a proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

 

16.  Diverse

 

  

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ____ din __ aprilie 2011