CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 19 ianuarie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 19 ianuarie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului, în domeniul public al județului Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun imobil, proprietate publică a județului Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de împuterniciții Consiliului Județean Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.   

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnice și a indicatorilor  tehnico – economici pentru proiectul ,,Eficientizarea consumului de energie termică la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia  și Spitalul de PsihiatrieCronici Balaci, în fază studiu de fezabilitate”.

 

6.     Diverse.

 

   Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

  

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. ______ din 13 ianuarie 2011