CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de  15 decembrie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

           Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de joi, 15 decembrie 2011, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția estimată a bugetului împrumuturilor interne, pentru trimestrul IV al anului 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interjudețean (P.A.T.Z. – I.J.) aferent investiției “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre – Centrala Hidroelectrică Islaz”.

 

5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria, pentru anul 2011.

 

7.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media, se inserează în site-ul propriu și se afișează la sediul instituției.

 

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurii ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. _____ din ___ decembrie 2011