CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 14 septembrie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 14 septembrie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA și din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2012 și estimările pentru anii 2013-2015.

 

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.

 

4.     Diverse.

 

 

  Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

          Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

  

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ____ din ___ septembrie 2011