CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 11 februarie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 11 februarie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman, pe perioada 2011-2020.

 

2.     Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” SRL Turnu Măgurele.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009. 

 

6.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului consiliului județean în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008.

 

8.     Diverse.

 

 

    Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

  

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din ___ februarie 2011