CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 iulie 2011 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 27 iulie 2011, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.       Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea   duratei normale, a mandatului de consilier județean a doamnei Tatu Ioana Rodica, prin demisie.

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de deservire, pază și protocol, pentru anul 2011.

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentulului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2011.

 

4.       Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părților, a raporturilor de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu, director al Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Marin Preda”- Teleorman, pentru anul 2011.

 

6.       Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Teleorman.

 

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ,,Marin Preda”- Teleorman.

 

9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al   județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2011.

 

10.          Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului   pe anul 2011.

 

11.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr.37 din 28 martie 2011.

 

12.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.38 din 28 martie 2011.

 

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică,  a unor spații, proprietate publică și privată a județului Teleorman.

 

14.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului local al        comunei Furculești, a unui spațiu cu terenul aferent, proprietate publică a județului Teleorman.

 

15.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.49 din 22 aprilie 2011.

 

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile cu apă și canalizare din județul Teleorman.

 

17.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

 

18.      Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției cu privire la    publicarea hărții oficiale a județului Teleorman.

 

19.          Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

20.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Administrației și Internelor prin Direcția Generală Anticorupție și Consiliul Județean Teleorman.

 

21.     Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

             Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ____ din __ iulie 2011