CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 15 noiembrie 2011 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 15 noiembrie 2011, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman, pe principalele domenii de activitate.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pentru trimestrul IV al anului 2011.

 

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini aferent acesteia pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L. pentru traseul Beciu – Turnu Măgurele.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, a proiectului de management și duratei de 5 ani pentru care se va încheia contractul de management.

 

7.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

8.      Proiect de hotărâre privind propunerea de desființare a unor unități spitalicești și reorganizarea acestora ca structuri fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului  S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

10. Diverse.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

  

 

 

Alexandria

Nr. ____ din __ noiembrie 2011