CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 10 martie 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 10 martie 2010, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2010 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educație și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul „Reabilitare Spital Județean de Urgenț㠖 Alexandria”, județul Teleorman”, în faza proiect tehnic.

 

5.     Diverse.

 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ martie 2010