R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 18 mai 2010, orele 10,00

 

 

          Bună ziua stimați colegi,

 

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară astăzi, 18 mai 2010, prin dispoziția nr. 191 din 13 mai a.c.

La ședință participă toți consilierii în funcție, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană poate să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, reprezentanți ai instituțiilor din subordine care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 28 aprilie 2010, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 28 aprilie 2010.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010.

 

3.     Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009.

 

5.     Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009.

 

6.     Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009.

 

7.     Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare  în vederea întocmirii proiectului „Elaborare plan cadastral pentru drumurile județene din județul Teleorman și Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în județul Teleorman și orașul Belene”.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

11.    Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 1 vot „împotrivă”.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2009, în vederea adoptării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului pe anul 2009.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică, să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste conditii prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010, în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010.

La punctul trei de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind utilizarea unei sume din „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nu sunt, în aceste condiții,  vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009, în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009.

La punctul șase de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009.

La punctul șapte de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind asigurarea disponibilității resurselor financiare  în vederea întocmirii proiectului „Elaborare plan cadastral pentru drumurile județene din județul Teleorman și Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în județul Teleorman și orașul Belene”.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind privind asigurarea disponibilității resurselor financiare  în vederea întocmirii proiectului „Elaborare plan cadastral pentru drumurile județene din județul Teleorman și Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în județul Teleorman și orașul Belene” în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind privind asigurarea disponibilității resurselor financiare  în vederea întocmirii proiectului „Elaborare plan cadastral pentru drumurile județene din județul Teleorman și Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în județul Teleorman și orașul Belene”.

La punctul opt de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

La punctul nouă de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul 10 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

Dacă dintre colegi are cineva o problemă care trebuie adusă la cunoștință.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Domnul președinte, rog să-mi permiteți, cu scuzele de rigoare, să fac referire la problema pe care am expus-o deja de două ori în ședințe anterioare, cu privire la reabilitarea acoperișului Grupului Școlar Tehnic.

          Ieri, dacă intra un elev în sala de sport ar fi fost o tragedie, domnul profesor Gongone Dorin a observat că toate prizele erau în apă. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Nu știu dacă din punct de vedere legal putem interveni acolo. Clădirea, proprietatea cui este ?

          Domnul Vrăjitoarea Emilian

          Este proprietatea Primăriei municipiului Alexandria.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          La Ministerul Educației s-a făcut solicitare ?

          Domnul Vrăjitoarea Emilian

          Cu doi ani în urmă am făcut o solicitare prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Există o evaluare?

          Domnul Vrăjitoarea Emilian

          Da. S-a făcut o evaluare estimativă de 300.000 lei.

          Dacă se înlătură structura veche a acoperișului costurile sunt mai mari.

          Acestea sunt costuri minimale

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Am reținut, vom lua legătura cu primăria Alexandria, noi singuri nu putem interveni, acolo nu este proprietatea noastră. Poate facem o asociere cu primăria, dar îl  rog pe domnul Dumitrescu Mircea să facă o adresă către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului având în vedere că situația este gravă.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian

          Vă rog, dacă este posibil, să trimiteți un specialist de la consiliul județean să evalueze situația la fața locului.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Vă informez despre acțiunea pe care noi am încheiat-o împreună cu Asociația “EuroTeleormanul” că este din ce în ce mai interesantă. Parada liceelor organizată cu ocazia zilei de 9 mai, “Ziua Europei” a fost un eveniment apreciat de toată lumea.

          Eu personal am fost satisfăcut de implicarea elevilor și a profesorilor pentru acest eveniment.

          Domnul Vrăjitoarea a fost în echipa de coordonare a liceului care a reprezentat România. Spre deosebire de anul trecut, acum spectacolul a fost mult mai bine realizat. Vreau să-l felicit public pe toți elevii și profesorii care s-au implicat.

          Toate premiile care au fost promise vor fi acordate, în cea mai mare parte din surse private.

          De asemenea, vreau vă mai informez, așa cum este procedura legală, că săptămâna viitoare îmi voi lua 3 zile din concediul de odihnă. Doresc plec din țară, cu câțiva colegi. Am primit o invitație pentru a participa la o întâlnire cu reprezentanți ai unor provincii din China care sunt dispuși investească.

          Va fi o perioadă de comunicare și schimb de informații cu investitorii chinezi dorim să aducem oameni de afaceri interesați pentru județul nostru.

          La cei din Europa nu avem foarte mari speranțe. În această perioadă de criză sunt importante orice investiții.

          La următoarea ședință voi informa despre rezultatele vizitei, voi spune punctual demersurile pe care investitorii chinezi vor să le facă în Teleorman.

Dacă mai aveți alte probleme?

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

        Liviu Nicolae Dragnea                                                 Silvia Oprescu