CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 18 mai 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 18 mai 2010, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010.

 

3.     Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010. 

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 aprilie 2009.

 

5.     Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 27 aprilie 2009.

 

6.     Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 27 aprilie 2009.

 

7.     Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilității resurselor financiare  în vederea întocmirii proiectului „Elaborare plan cadastral pentru drumurile județene din județul Teleorman și Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în județul Teleorman și orașul Belene”.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului realizat la Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului realizat la Muzeul Județean Teleorman.

 

11.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ aprilie 2010