CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 7 septembrie 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de marți, 7 septembrie 2010, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 5 februarie 2010. 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 11 din 5 februarie 2010. 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr.4, nr. 5, nr.7, nr.8, nr. 10, nr. 11 și nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 77 din 13 iulie 2010. 

6.     Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurii ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ septembrie 2010