CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 15 iunie 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 15 iunie 2010, orele 9,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010.

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei,  a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010.

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generală de Pază a județului Teleorman pentru anul 2010. 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al județelui Teleorman.

 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman.

 

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman.

 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, în vederea realizării obiectivului: „Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.

 

14. Diverse. 

 

 

 Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

 Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 Alexandria

Nr. ______ din __ iunie 2010