R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 27 ianuarie 2010

 

 

 

          Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, fiind prima ședință din anul acesta vă urez „La mulți ani!”, multă sănătate și să aveți un an mai bun decât 2009.

 

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară astăzi, 27 ianuarie 2010, prin dispoziția nr. 12 din 21 ianuarie 2010.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii consilieri Mocanu Virgil și Vlad Elena, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, conducători ai unor instituții care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din 21 decembrie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 21 decembrie 2009.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean     Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din județul Teleorman pentru perioada 2010-2013.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al județului Teleorman.

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

 

6.      Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind înființarea Camerei agricole județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de consultanță agricolă județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 27 octombrie 2009.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea pct.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 10 noiembrie 2009.

 

11.   Informare privind analiza activității proprii de soluționare a petițiilor adresate de cetățeni autorității publice județene în semestrul II/2009.

 

12.    Diverse.

 

După publicarea ordinii de zi, Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională a inițiat  proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 11 iunie 2009 privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele, în vederea realizării obiectivului “Centru social pentru îngrijire Bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”, fapt pentru care propun sa suplimentăm ordinea de zi cu acest proiect de hotărâre.

Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi cu acest proiect de hotărâre.

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu un vot „împotrivă”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Doamna Tîrnăcop Aurica.

          Aș vrea știu daca este în sală un reprezentant al Direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală.

          Eu am făcut deja o analiză și trebuie să stabilim prețul mediu al produselor agricole în funcție de realitate, nu de calcule.

          S-au stabilit niște valori destul de mari. Dacă amintiți, anul trecut am făcut niște propuneri cu privire la prețul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură și, spre bucuria mea, au fost cele reale.

          Eu propun următoarele valori: 0,400 lei/kg. la grâu, 0,350 lei/kg. la orz, 0,600 lei/kg. la floarea soarelui și 0,350 lei/kg. la porumb. Cred că la grâu este corect ca prețul să fie de 0,400 lei/kg. Anul acesta culturile au intrat bine în iarnă, dar suferă din cauza înghețului și necesită lucrări speciale de rupere a scoarței de zăpadă pentru ca plantele nu se asfixieze.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă mai sunt alte propuneri?

Domnul Drăcman Lucian.

Eu cred că prețul mediu propus este mic, piața va dirija prețul. Nu putem scădea prețurile la produsele agricole. Dacă scădem și costurile nu va mai exista profit.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Faceți o confuzie, prețul mediu la produsele agricole la care arenda se exprimă în natură, care se stabilește de consiliul județean, se transmite la Direcția finanțelor publice pentru a se plăti TVA în raport de ceea ce stabilim noi în această ședință.

          Dacă se stabilește un preț mare, societățile agricole plătesc TVA la un preț ireal.

          Deci, Direcția finanțelor publice calculează TVA la un preț de referință stabilit de instituția noastră.

          Doamna Tîrnăcop Aurica.

          Vă rog luați în calcul că pe lângă cheltuielile respective mai sunt și altele, de exemplu, recoltarea producției.

          Domnul Ion Petre.

          Eu am o nelămurire. Dacă cei de la Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală nu au dat valori corecte ne explice de ce. O astfel de direcție specializată nu e posibil facă greșeli an de an.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

De fiecare dată se justifică cu niște calcule făcute în birou. La ultima ședință au și recunoscut că doamna Tîrnăcop Aurica are dreptate. Cred că este primul an când nu trimit la ședință un reprezentant.

În acest context supun la vot amendamentul făcut de doamna Tîrnăcop Aurica.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 26 voturi “pentru” și 5 “abțineri” (domnii consilieri Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Vătafu Teodor, Șuică Iulian și Ion Petre) s-a aprobat propunerea doamnei Tîrnăcop Aurica.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010, cu amendamentul aprobat.

          Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată

          Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificarea aprobată.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea utilizării în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean  Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean   Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea Strategiei în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din județul Teleorman pentru perioada 2010-2013.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism să prezinte raportul de avizare.

Domnul Iancovici Romeo.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din județul Teleorman pentru perioada 2010-2013.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din județul Teleorman pentru perioada 2010-2013.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al județului Teleorman.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Vătafu Teodor.

Chiar dacă, comisia de specialitate a avizat proiectul de hotărâre pentru aprobarea mandatului de a majora tarifele, aceasta nu se justifică.

În anul 2009 rata inflației a fost de 4,7%, iar procentele de majorare propuse de S.C. Apa Serv sunt de 11,5% la apa potabilă și 30% la canalizare.

Pentru anul 2010 salariile au fost înghețate, fapt pentru care propun dăm dovadă de solidaritate și să înghețăm și noi aceste tarife.

Domnul Dumitrescu Mircea.

Din motivația făcută de S.C. Apa Serv S.A., majoritatea tarifelor au rămas aceleași, e vorba despre serviciile către populație. Au fost majorate cele către agenții economici și au mai fost introduse tarife noi.

Pentru orice agent economic este obligatoriu să se dea niște avize. De exemplu, S.C. Electrica percepe taxă pe km/rețea, până la 100 lei/km.

Pentru serviciile curente (montarea apometrelor) a rămas același tarif, 60 lei.

Majoritatea tarifelor pentru populație au rămas nemodificate, s-au introdus unele tarife pentru agenții economici.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Am o rugăminte. Vă rog prezentați în mod concret care sunt tarifele care s-au introdus și afectează populația.

Domnul Vătafu Teodor.

Este o abordare discriminatorie între populație și agenții economici.

Domnul Slăbescu Constantin.

La “prestare serviciu vidanjare”, tariful a crescut de la 210 lei la 400 lei.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Se propune mărirea taxelor pentru eliberarea de avize.

De ce este motivată această situație?

Domnul Slăbescu Constantin.

Această activitate înseamnă și o documentare. Sunt servicii care nu au caracter permanent.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Punctul meu de vedere este că nu se justifică majorarea tarifelor pentru avize.

Domnul Savu Adrian.

Pentru S.C. Apa Serv activitățile respective implică costuri suplimentare Vidanjarea este o activitate profitabilă.

Domnul Dumitrescu Mircea.

În urma vidanjării, este obligatoriu ca produsul respectiv să fie deversat într-o rețea de canalizare. Aceasta implică și o activitate de epurare, activitate pe care trebuie o plătească.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Acest aviz la ce se referă?

Domnul Dumitrescu Mircea.

Este vorba de un cetățean care are ca activitate serviciul de vidanjare și își ia avizul pentru o perioadă de timp, de exemplu cinci ani, pentru toată perioada de funcționare.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Cu serviciu vidanjare este în regulă, dar pentru obținerea autorizației de construcție/demolare pentru personae fizice și agenți economici nu văd de ce trebuie aviz.

Eu propun să amânăm acest proiect de hotărâre. Vă rog prezentați consiliului județean un proiect de hotărâre bine fundamentat.

Doamna Tîrnăcop Aurica.

Am o propunere, se scoată tariful pentru vidanjare pentru persoanele fizice.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Propun amânăm proiectul de hotărâre pentru ședința viitoare, compartimentul respectiv are timp să fundamenteze mai bine aceste calcule, iar consiliului județean să-i fie prezentate documentele din timp pentru a fi analizate.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea proiectului de hotărâre pentru ședința viitoare.

Domnul Iliescu Alexandru.

Pentru ședința viitoare ni se pună la dispoziție din timp fundamentarea făcută pentru majorarea tarifelor.

Am ajuns tratăm cu superficialitate niște lucruri care sunt de importanță majoră.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Am aprobat discutăm la ședința următoare acest proiect de hotărâre. Eu cred că este suficient.

La punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea art.3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică, să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind înființarea Camerei agricole județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de consultanță agricolă județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică, să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind înființarea Camerei agricole județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de consultanță agricolă județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă..

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea Camerei agricole județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de consultanță agricolă județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 27 octombrie 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 27 octombrie 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 27 octombrie 2009.

La punctul 10 de la ordinea de zi are cuvântul tot domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea pct.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 10 noiembrie 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea pct.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 10 noiembrie 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea pct.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 10 noiembrie 2009.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 11 iunie 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 11 iunie 2009.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 11 iunie 2009.

La următorul punct avem Informarea privind analiza activității proprii de soluționare a petițiilor adresate de cetățeni autorității publice județene în semestrul II/2009.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Direcția Administrație Publică Locală a întocmit informarea respectivă în care ne prezintă organizarea activității și modul de soluționare a petițiilor primite în semestrul II al anului 2009.

Dacă aveți întrebări, observații sau propuneri pe marginea acestui material și acum sau la întâlnirea următoare, vă rog să le prezentați.

 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

Dacă aveți alte probleme?

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

         Liviu Nicolae Dragnea                                                 Silvia Oprescu