CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 ianuarie 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 27 ianuarie 2010, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010. 

 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean     Teleorman.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din județul Teleorman pentru perioada 2010-2013.  

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al județului Teleorman.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”.

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 21 mai 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului de deservire, pază și protocol – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 8. Proiect de hotărâre privind înființarea Camerei agricole județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de consultanță agricolă județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 27 octombrie 2009.

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea pct.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 10 noiembrie 2009.

 11. Informare privind analiza activității proprii de soluționare a petițiilor adresate de cetățeni autorității publice județene în semestrul II/2009.

 12. Diverse.

  

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

  

 A V I Z A T

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ ianuarie 2010