R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 28 aprilie 2010

 

 

          Bună ziua stimați colegi,

 

          Prin dispoziția nr. 168 din 22 aprilie a.c. am convocat Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară astăzi, 28 aprilie 2010.

La ședință participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii Mocanu Virgil (concediu medical) și Simionescu Adrian Constantin (plecat din țară), ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană poate să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, reprezentanți ai instituțiilor din subordine care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 10 martie 2010, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 10 martie 2010.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi.

 

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin, prin demisie.

 

2.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2010

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și darea în administrare a unor bunuri imobile.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010 .

 

7.     Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din “Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 9 noiembrie 2006.

 

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol, a unui imobil proprietate publică a județului Teleorman.

 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel, reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”.

 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

 

15. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa.

 

16.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010.

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare  ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010.

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010.

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010.

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, pentru anul 2010.

 

22. Proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010.

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2010.

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010.

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, pentru anul 2010.

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010.

 

27. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin, prin demisie.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin, prin demisie.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin, prin demisie.

La punctul doi de la ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

Am luat cunoștință că membrii comisiei de validare s-au întâlnit după ședința comisiilor de specialitate, pentru redactarea raportului de validare.

În acest sens, dau cuvântul domnului Petcu Florea, președintele comisiei de validare, să prezinte raportul referitor la validarea sau invalidarea alegerii doamnei Ghinea Simona Alina în funcția de consilier județean.

 

 

Vă reamintesc că, pentru validare doamna Ghinea Simona Alina fiind în cauză, nu votează.

Pentru validarea sau invalidarea mandatului este necesar votul majorității consilierilor județeni în funcție, votul este deschis, deci se exprimă prin ridicare de mâini.

Vă rog să-mi permiteți supun la vot validarea mandatului de consilier în consiliul județean al doamnei Ghinea Simona Alina.

- Cine este pentru ?

- Este cineva împotrivă?

- Se abține cineva?

În unanimitate de voturi s-a aprobat validarea mandatului de consilier județean al doamnei Ghinea Simona Alina.

Urmare votului dumneavoastră a fost aprobat proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman..

 

În continuare, potrivit prevederilor art. 90 coroborate cu cele ale art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, consilierul al cărui mandat a fost validat, trebuie să depună, în fața consiliului județean, jurământul.

Precizez că, în situația unui refuz, consilierul în cauză se consideră demisionat de drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de candidați depusă de partid la alegerile din 1 iunie 2008.

În acest sens, consilierul validat se va prezenta în fața mesei special amenajate pe care se află un exemplar din Constituție și Biblie, va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va da citire jurământului  pe care îl va semna în două exemplare, unul îl va primi consilierul județean, iar celălalt se va păstra la dosarul ședinței.

Conform procedurii legale acesta este un moment solemn, motiv pentru care vă rog să vă ridicați.

          Doamna Ghinea Simona Alina.

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Teleorman. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

 

Stimați colegi,

Jurământul prevăzut de lege, fiind depus, să o felicităm pe doamna consilier Ghinea Simona Alina să îi spunem bine a revenit în rândurile noastre, să-i urăm succes în activitate, și să-și aducă aportul pentru buna funcționare a acestei instituții și prin măsurile pe care le vom adopta, la dezvoltarea județului.

 

 

          Doamnelor și domnilor consilieri,

La punctul trei de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind modificarea și completarea anexei nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2010

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

 

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2010

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2010

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și darea în administrare a unor bunuri imobile.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”

- Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina.

La punctul 5 alin. 1 și 2 de la art. 10 din actul constitutiv ce se propune  a fi modificat, locațiile respective nu au fost date în administrare. Art. 10 trebuie mai aibă o precizare, orice activitate desfășurată trebuie înregistrată la Registrul Comerțului. Pentru o înregistrare corectă consider că pentru cele șase locații trebuie să se obțină autorizații de funcționare, deoarece acestea nu există. Activitatea de desfacere nu se desfășoară în Alexandria la sediul societății, ci în alte locații.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Acestea nu sunt autorizate?

Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

Nu am știut, altfel scoteam un certificat constatator de la Registrul Comerțului și acum știam dacă aceste puncte de lucru sunt înregistrate și autorizate. La ora aceasta trag concluzia că nu sunt autorizate pentru că nu respectă procedura.

Acolo se desfășoară o activitate înscrisă în codul CAEN și ca urmare, trebuiesc autorizate toate aceste puncte de lucru.

Domnul Zavera Niculae.

În opinia mea, punctul de lucru presupune modificarea, prelucrarea produsului ca activitate de bază și acolo nu se face așa ceva.

Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

Atâta vreme cât avem în vigoare un cod CAEN trebuie să îl respectăm. Nu am decât cele mai bune intenții, este părerea unui specialist. Această activitate nu înseamnă numai prelucrare, ci și desfășurarea întregii activității, până la valorificare.

Domnul Zavera Niculae

Aceste capacități de producție fiind indisolubil legate putem declara un singur punct de lucru, aceste diguri sunt delimitate, cele șase diguri sunt  în cascadă.

Deci, putem face numai un punct de lucru.

Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

Ele sunt delimitate faptic și juridic prin acte.

Atâta timp cât au denumiri distincte, în opinia mea, trebuiesc declarate separat.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Este corectă observația făcută de dumneavoastră, în plus propun să trecem în hotărâre, după art. III, “încheierea, în termen de 30 de zile, cu societatea comercială a unui contract de administrare”.

De asemenea, vă mai propun să acceptăm observația doamnei Frăsineanu Fulvia, iar textul cu privire la punctele de lucru să-l redactăm  împreună cu Camera de Comerț.

Supun la vot

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat

Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

Contează ca aceste puncte de lucru fie prinse în actul constitutiv separate de sediu pentru a respecta legislația în vigoare.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai sunt alte observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și darea în administrare a unor bunuri imobile, cu completările aprobate.

          Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și darea în administrare a unor bunuri imobile.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010 .

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și juridică, să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

- Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010.

La punctul șapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind utilizarea unei sume din “Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din “Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din “Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

La punctul opt de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

          Următorul proiect de hotărâre de la punctul nouă al ordinii de zi privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

          Vă propun să nu mai facem vot secret, fiind membru de drept al acestui organism, votul să fie prin ridicare de mâini.

                    Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat votul deschis, prin ridicare de mâini.

 

Vă prezint expunerea de motive pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Doamna Tîrnăcop Aurica.

          Vreau îl felicit pe domnul comisar Ciorobescu.

          Am o rugăminte, se ia măsuri foarte drastice pentru pedepsirea infractorilor la nivelul localităților. La Drăgănești Vlașca, localitate unde problemele le cunosc, furturile din locuință au luat proporții. Mai este nevoie de cotroale de noapte pentru a depista acești răufăcători.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Îl felicit pe domnul Ciorobescu Iulian și îi urez succes în această funcție și doresc ca între consiliul județean, primării și dumneavoastră existe o colaborare eficientă pentru populația acestui județ

          Dacă mai sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nemaifiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

La punctul zece de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea prețului de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

La punctul 11 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 9 noiembrie 2006.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 9 noiembrie 2006 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 9 noiembrie 2006.

La punctul 12 de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol, a unui imobil proprietate publică a județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol, a unui imobil proprietate publică a județului Teleorman în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol, a unui imobil proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul 13 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel, reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

 

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel, reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel, reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”.

Următorul proiect de hotărâre de la punctul 14 al ordinii de zi privește desemnarea unei persoane și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

          La ședința de astăzi participă un număr de 30 consilieri județeni și președintele, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 17.

          Așa cum am stabilit în ședința consiliului județean din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor își desfășoară activitatea până la sfârșitul mandatului.

Vă prezint expunerea de motive privind desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Se prezintă tehnica votării.

 

          Buletinele de vot fiind completate cu propunerea inițiatorului, urmează operațiunea propriu zisă de votare.

          (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate doamna Ciotîngă Viorica a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

 

La punctul 15 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 1 vot „împotrivă”.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu dou㠄abțineri”.

- Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu dou㠄abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Domnul Șuică Iulian.

          Ideea în sine de înființare a acestui centru este oportună și generoasă. Suntem de acord cu ideea, o susținem fără nici un fel de reținere, dar avem câteva întrebări și nelămuriri.

          Din ce fonduri a fost realizat? Este un proiect realizat prin parteneriat public privat sau numai al consiliului local? Dacă s-au avut în vedere cheltuielile pe termen mediu și lung luând în considerare și posibilitatea ca, consiliul județean să nu mai poată susține financiar acest proiect.

          Nu vreau să insist asupra sumei de 216.000 lei/an pe care o găsesc mare doar pentru cheltuieli de personal. Și Consiliul Local Talpa ar trebui să vină cu un aport. Și o altă întrebare : consiliul județean poate să recomande persoane pentru acest centru?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vreau să fiți de acord să îl invităm pe domnul primar al comunei Talpa, Rababoc Benone, să ne facă câteva precizări.

 

Domnul Rababoc Benone.

Nu știu dacă am reținut toate întrebările, dar încerc să ating toate problemele ridicate aici.

Acest proiect a fost realizat din fonduri PHARE 2004-2006 – coeziune economică și socială, pentru un centru cu o capacitate de 20 de persoane asistate. Este o gândire de ani de zile. Inițial nu am putut să vă propunem să participați la acest proiect, procedurile erau greoaie.

Pentru acest proiect, am propus modificarea investiției suplimentând cu încă 20 de locuri deci, în total centrul are o capacitate de 40 locuri.

          La această dată avem în centru 18 asistați din Videle, Scurtu  Mare și trei din București, urmând ca peste două luni să finalizăm locația și pentru celelalte 20 de locuri.

          Contribuția proprie a fiecărui asistat este de 585 lei, iar în condițiile în care această sumă nu se acoperă din pensie, se completează cu contribuție din partea familiei asistatului.

          Consiliul local alocă 1 miliard pe an pentru hrană, asistență, cheltuieli curente.

          În cadrul Programului PHARE 2004-2006 consiliul local a obținut de la Uniunea Europeană suma de 163.000 EURO pentru renovare, extindere și amenajare a clădirii în care a funcționat cândva CAP-ul. Dotarea cu mobilier și echipamente a fost realizată din banii obținuți în urma contractării unui împrumut de la CEC, cu un an perioadă de grație, în sumă de 5 miliarde, dar am fost ajutați și de oameni din mediul de afaceri, prin sponsorizări.

Acest centru nu este construit numai pentru locuitorii comunei Talpa, ci pentru locuitorii întregului județ.

Acesta vrem să fie un început și să mai fie realizate astfel de locații în alte localități ale județului. Centru este la standarde europene, două persoane în cameră, grup sanitar propriu, televizor, radio.

Vă mulțumesc anticipat și sper să votați acest proiect și să ne sprijiniți în derularea lui.

Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

Vă felicit că ați avut curajul să abordați probleme de asistență socială.

Aș vrea să aveți amabilitatea să discutăm probleme tehnice.

Inițial, când ați început această construcție, pentru câte nivele s-a obținut acordul?

Domnul Rababoc Benone.

Parter plus etaj.

Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

          Care este stadiul fizic actual al construcției la această dată?

Domnul Rababoc Benone.

Parterul este 100% realizat, iar etajul este executat în proporție de 60% fiind făcută recepția lucrării de către proiectant.

Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

La această dată a avut loc recepția lucrării fără ca aceasta să fie finalizată. Până unde merge proiectul european?

 

Domnul Rababoc Benone

Etajul este extinderea consiliului local.

Proiectarea a fost finanțată de Consiliul Local Talpa.

Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

Grupul țintă prevede asistați din întreg județul și din județele limitrofe?

Domnul Rababoc Benone

Inițial cele 20 de locuri erau pentru cele două localități, Talpa și Tătărăștii de Jos, localitate parteneră în acest proiect, dar ulterior am hotărât să suplimentăm cu încă 20 de locuri și să primim asistați din întreg județul în limita locurilor disponibile.

 Doamna Frăsineanu Fulvia Florentina

Grupul țintă nu implică o notificare în urma extinderii?

Domnul Rababoc Benone

Nu, nu cred.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă mai sunt și alte observații?

Domnul Savu Adrian.

Dacă din suma de 216.000 EURO pe an vor fi finanțate și cheltuieli pentru personalul primăriei?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Nu. Este vorba de cota parte pentru cheltuielile de funcționare ale centrului.

Intervențiile dumneavoastră și ale doamnei Frăsineanu au fost foarte bune, au dat posibilitatea consilierilor județeni să afle mai multe lucruri despre acest centru. Vreau să vă asigur că vor fi destule controale având în vedere locația.

La vremea când s-au început lucrările de construcție ale centrului am avut o discuție și vroiam să vă propun să facem asocierea, dar am fi îngreunat realizarea acestui proiect.

Dacă domnul Emil Boc își va duce la capăt ideea ca spitalele care nu mai corespund să fie transformate în centre pentru bătrâni, este o inițiativă bună și am senzația că după finalizare se va autosusține.

Vă doresc succes domnule primar.

Doamna Tîrnăcop Aurica.

Vreau să îl felicit pe domnul primar. Propun ca și la Drăgănești Vlașca, unde a fost casa agronomului să înființăm un astfel de centru. Să facem ceva benefic pentru întreg județul.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Luați legătura cu domnul primar al comunei Drăgănești Vlașca să vedeți a cui este, în acest moment, această clădire.

Doamna Tîrnăcop Aurica

Cred că este a patriarhiei.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Să vedem care este regimul juridic al clădirii.

Dacă mai sunt observații sau discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa.

          La punctul 16 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind constituirea comisiilor de evaluare, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

          Domnul vicepreședinte Bălan Ilie.

          Vă propun să luăm pauză pentru consultări.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Sunteți de acord?

          Pauză 10 minute.

          Reluam lucrările ședinței.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Fiind vorba de numirea unor persoane, chiar dacă colegii din aparatul de specialitate al Consiliului județean au decis să votăm deschis, vă propun ca votul să fie secret.

Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat votul secret.

Eu vă propun pentru :

1.Comisia de evaluarea managementului Muzeului Județean Teleorman:

-         președinte   - Bălan Ilie - reprezentant al Consiliului Județean Teleorman

-         membri:      - dl. Țînțariu Constantin – reprezentant al Direcției județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman

                       -  dl. Nedelcuță-Apope Ștefan – reprezentant al Direcției județene                       pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman

-         secretar:   - d-na Ciotingă Viorica – șef serviciu al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

-    președinte:  - Savu Adrian. – reprezentant al Consiliului Județean Teleorman

-           membri:     -Frăsineanu Fulvia Florentina. – reprezentant al Consiliului Județean Teleorman

      - Săvușcă Petru Nicolae – reprezentant al Consiliului Județean Teleorman

- secretar:       - d-na Cioacă Lucia Ioana – consilier juridic la Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

2.Comisia de evaluarea managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman:

-         președinte   -  Vlad Eugen Ovidiu- reprezentant al Consiliului Județean Teleorman

-         membri:   - dl. Mircea Gabriel – reprezentant al Direcției județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman

                         - dl. Cristea V. Stan – reprezentant al Direcției județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Teleorman

-         secretar:      - d-na Cioacă Lucia Ioana – consilier juridic la Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Comisia de soluționare a contestațiilor:

-  președinte: -Gâdea Adrian– reprezentant al Consiliului Județean Teleorman

-         membri:   -Răicescu Marian – reprezentant al Consiliului Județean Teleorman

                    -Magheru Liliana– reprezentant al Consiliului Județean Teleorman

-         secretar: - d-na Ciotingă Viorica – șef serviciu al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman

Dacă mai sunt și alte propuneri?

Nemaifiind, vă rog să întocmiți buletinele de vot.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

          Se prezintă tehnica votării.

 

          Buletinele de vot fiind completate, urmează operațiunea propriu zisă de votare.

          (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul verbal.

 

 

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

1. Comisia de evaluarea managementului Muzeului Județean Teleorman 

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Bălan Ilie a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Țînțariu Constantin a întrunit un număr de 28 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Nedelcuță-Apope Ștefan a întrunit un număr de 28 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate doamna Ciotîngă Viorica a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Comisia de soluționare a contestațiilor

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Savu Adrian a întrunit un număr de 29 voturi “pentru” și 2 voturi “împotrivă”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate doamna Frăsineanu Fulvia Florentina a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Săvușcă Petru Nicolae a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate doamna Cioacă Lucia a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Comisia de evaluarea managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman:

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Vlad Eugen Ovidiu a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Mircea Gabriel a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Cristea V. Stan a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate doamna Cioacă Lucia a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Gâdea Adrian Ionuț a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate domnul Răicescu Marian a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate doamna Magheru Liliana a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Din totalul de 31 voturi valabil exprimate doamna Cioacă Lucia a întrunit un număr de 31 voturi “pentru”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul 17 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010.

La punctul 18 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare  ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt. în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare  ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare  ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010.

La punctul 19 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010.

La punctul 20 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010.

          La punctul 21 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, pentru anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, pentru anul 2010.

La punctul 22 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind necesitatea aprobării numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind necesitatea aprobării numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind necesitatea aprobării numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010.

La punctul 23 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2010 în vederea aprobării

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2010.

La punctul 24 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010.

La punctul 25 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, pentru anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, pentru anul 2010.

La punctul 26 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010 în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

          Vreau să vă informez că am avut o discuție cu doamna director Țînțăreanu Ecaterina de la Muzeul Județean și am rugat-o să facem un traseu cu identificarea tuturor siturilor, mânăstirilor și bisericilor vechi din județ, urmând ca la ședința viitoare să vă prezentăm această situație.

          Eu cred că județul nostru are un potențial turistic însemnat.

          În Comisia Europeană s-a luat o decizie importantă pentru noi privind exploatarea potențialului turistic și al valorificării patrimoniului turistic al Dunării de la izvoare până în deltă.

          O altă componentă ar fi un program de ecologizare al Dunării și al afluenților săi  în vederea dezvoltării infrastructurii fluviale, portuare și rutiere în zona Dunării.

          În aceste condiții, este bine să ne pregătim și noi să realizăm un traseu turistic bazat pe obiectivele importante din județ.

          Trebuie întocmim un album monografic al județului de unde să extragem fascicole și să întocmim publicații și pliante pentru turiști.

          Acest județ are multă istorie și este bine să o facem cunoscută atât cât avem posibilități financiare.

          Doamna Țînțariu Ecaterina.

          Sub actualele ruine ale cetății din Turnu Măgurele se află Turnul Principal și tot orașul Otoman.

          Domnul vicepreședinte Bălan Ilie.

          Noi întocmim o Strategie durabilă a județului Teleorman, proiect care vizează tot ceea ce înseamnă cultură. Facem apel la dumneavoastră, cei care au tangență cu aceste lucruri, contribuiți cu informații și date istorice să fie prinse în această strategie. Proiectul este în derulare, este păcat să-l facem și să nu cuprindă tot ceea ce deținem.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai sunt alte probleme?

          Nemaifiind, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

         Liviu Nicolae Dragnea                                                 Silvia Oprescu