CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 aprilie 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 28 aprilie 2010, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin, prin demisie.

 

2.     Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010 

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și darea în administrare a unor bunuri imobile.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 10 martie 2010 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2010.

 

7.     Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din “Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

9.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2008-2012.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 9 noiembrie 2006.

 

12.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol, a unui imobil proprietate publică a județului Teleorman.

 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Neațu Gabriel, reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”.

 

14.  Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

 

15.  Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Talpa, prin Consiliul Local Talpa. 

 

16. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de evaluare, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010.

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare  ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010.

 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010.

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010.

 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, pentru anul 2010.

 

22.  Proiect de hotărâre privind necesitatea aprobării numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010.

 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Școlii Speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2010.

 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii județene “Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010.

 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, pentru anul 2010.

 

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010. 

 

27.  Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ aprilie 2010