CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 7 decembrie 2010 

                                                                                                                           

 

                Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

                Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,             

                În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

                Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de marți, 7 decembrie 2010, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli distincte pentru sumele alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, unităților sanitare publice cu paturi din județul Teleorman, al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Teleorman, pentru perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2010.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”, în fază studiu de fezabilitate.

 

  1. Diverse.

 

        Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmitetre consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurii ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

  

Alexandria

Nr. ______ din __ decembrie 2010