CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 29 octombrie 2010 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de vineri, 29 octombrie 2010, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1,2,3,5 și nr.6 la   hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și al Camerei Agricole Județene Teleorman.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism a județului Teleorman.

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 125 din 31 octombrie 2008.

 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ,, Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman” 2010 - 2020. 

 

7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru racordarea la rețeaua de alimentare cu gaze naturale a imobilului situat în municipiul Alexandria strada Ion Creangă nr.52 – 54, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

8. Diverse

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 22 octombrie 2010