CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea de îndată a Consiliului Județean Teleorman în ședință  în ziua de 30 decembrie 2010 

 

 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

         

          Având în vedere:

 

-  prevederile art.94 alin.  4, 5 și 7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    

          În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

 

             Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Județean Teleorman în ședință, joi, 30 decembrie 2010, ora 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2010.

 

                2. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează pe site-ul propriu și se transmite posturilor de radio locale.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr _____ din ___ decembrie 2010