CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 25 februarie 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 25 februarie 2010, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția mediului revizuit - județul Teleorman. 

2.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman pe anul 2009. 

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare unor unități sanitare din județ a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010.

 

7.   Proiect de hotărâre privind numirea temporară a directorului Camerei Agricole Județene Teleorman – instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

  

Alexandria

Nr. ______ din __ februarie 2010