CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 17 noiembrie 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 17 noiembrie 2010, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman .

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Muzeului Județean Teleorman, a unui imobil  proprietate publică a județului Teleorman.

 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Bibliotecii Județene Marin Preda, a unui imobil proprietate publică a județului Teleorman.

 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Teleorman, a unor imobile proprietate publică a județului Teleorman.

 

6. Diverse. 

 

  Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

  Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ noiembrie 2010