CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 15 decembrie 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1.  Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de miercuri, 15 decembrie 2010, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.  Proiect de hotărâre privind încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț.

 

2.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman, pe principalele domenii de activitate.

 

4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7 și 9 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 

 

6. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Dan Carmen Daniela în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

7. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ivașcu Gheorghe, în funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2011.

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Teleorman și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2011.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a județului Teleorman.

 

13. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 și CO2, situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a județului Teleorman.

 

14. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la ’’Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult” - în calitate de solicitant

 

15. Diverse. 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

   Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ decembrie 2010