CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE   


D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 14 august 2010 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de sâmbătă, 14 august 2010, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010.

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2010.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2010. 

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2010.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2010.

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2010.

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010.

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2010.

 

12.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 13 și 13a la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010.

 

13.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenței sociale.

 

14. Proiect de hotărâre privind însușirea calității de lider de proiect a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru măsura ISPA RO 16 PPE 024 “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

 

15. Diverse. 

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 Alexandria

Nr. ______ din __ august 2010