CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 13 iulie 2010 

                                                                         

         Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

         Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,     

         În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

         Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de marți, 13 iulie 2010, orele 17,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și mere în trimestrul IV 2010.

2.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010. 

3.  Proiect de hotărâre privind preluarea managementului asistenței medicale, pentru unitățile sanitare publice cu paturi din județul Teleorman.

 

4.  Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.3 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman.

 

5.   Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social, prin aport în natură, la S.C.Piscicola Teleorman S.R.L.

 

6.  Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei nr. 6 privind modelul de autorizație pentru amplasare și/sau execuție de lucrări, în zona drumurilor publice județene, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010.

 

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare, pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de ,,Administrare a depozitului central de la Mavrodin, pentru sortarea, compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide în județul Teleorman”. 

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare privind ,,Serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Teleorman.

 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “ Managementul Deșeurilor Teleorman “.

 

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” .

  

12.  Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

    Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ iulie 2010