R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 5 februarie 2010

 

 

 

 

            Doamnelor și domnilor consilieri,

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință extraordinară astăzi, 5 februarie 2010, prin dispoziția nr. 30 din 3 februarie 2010.

La ședință participă 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii Ion Petre, Slăbescu Constantin și Vătafu Teodor Cătălin, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană să adopte hotărâri valabile.

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului județean.

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

La ședință mai participă și primarul municipiului Turnu Măgurele.

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  27 ianuarie 2010, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 27 ianuarie 2010.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

Vreau propun ca punctul 1 devină punctul 5, adică proiectul de hotărâre de la primul punct privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA și de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010, să fie ultimul.

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

2.     Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aplicarea penalităților de întârziere prevăzute în contractul de lucrări nr. 2002/RO/16/P/PE/024 – 02 la măsura ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”.

 

5.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA și de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010.

 

6.     Diverse.

 

Cu această propunere, supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

 

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Am avut o solicitare de la primarul orașului Videle pentru drumul comunal 13. Anul trecut le-am mai alocat o sumă de bani pentru acest drum și acum solicită 400 mii lei.

          Propun să fie repartizată Consiliului Local Videle suma de 400 mii lei pentru drumul comunal 13.

          Supun la vot.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

          În unanimitate de voturi s-a aprobat repartizarea Consiliului Local Videle a sumei de 400 mii lei pentru drumul comunal 13.

          Dacă sunt alte observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

          Doamna Frăsineanu Fulvia.

          La art. 1 din hotărâre scrie se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Eurobac SRL Turnu Măgurele cu suma de 144000 lei, ca aport în numerar al Consiliului Județean Teleorman.

          Eu știu sunt doi asociați: Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Local Turnu Măgurele., fiecare are un aport în procente, respectiv 60% Consiliul Județean Teleorman și 40% Consiliul Local Turnu Măgurele.

          Nu se arată cât este capitalul social și ar trebui ca proiectul de hotărâre fie însoțit și de o hotărâre în acest sens a Consiliului Local Turnu Măgurele.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Sunt de accord parțial cu dumneavoastră. Important este se scrie suma cu care se majorează.

          Domnul primar Mohanu Nicolae.

          Noi vom adopta hotărârea pentru majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC SRL Turnu Măgurele peste o săptămână.

          Doamna Stoian Elena.

          Putem dăm procentul, dar nu putem aprobăm toată suma, adică 240.000 lei.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă vreți fim foarte riguroși, aprobăm ca la carte, aprobăm și un mandat special pentru reprezentantul Consiliului Județean Teleorman.

Doamna Stoian Elena

Este prevăzut la art. 3.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Trebuie fim de acord cu suma totală. E ca și cum noi nu am ști cu cât contribuie Consiliul Local Turnu Măgurele.

Domnul Iliescu Alexandru.

Nu putem aprobăm noi ce va aproba Consiliul Local Turnu Măgurele.

Dacă nu aprobă Consiliul Local Turnu Măgurele ce se întâmplă?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Odată ce specificăm 140.000 lei Consiliul Județean Teleorman și 96.000 lei Consiliul Local Turnu Măgurele trebuie facem referire și la suma totală.

Putem reformula cele trei articole astfel:

Art.1. “Se aprobă participarea Consiliului Județean Teleorman cu suma de 144.000 lei, ca aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC Turnu Măgurele cu suma de 240.000 lei.

Art.2. “Suma prevăzută la art.1. va fi alocată într-o singură tranșă, în luna martie.

Art.3.”Se mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în AGA a S.C. EUROBAC SRL Turnu Măgurele pentru majorarea capitalului social cu suma de 240.000 lei din care 144.000 lei, aportul în numerar al Consiliului Județean Teleorman.

Dacă mai sunt alte observații sau discuții?

Nemaifiind, prezint proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

          Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse și acceptate..

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele..

La punctul trei de la ordinea de zi  prezint expunerea de motive pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

Nu sunt, în aceste condiții prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive aplicarea penalităților de întârziere prevăzute în contractul de lucrări nr. 2002/RO/16/P/PE/024 – 02 la măsura ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Să-l rugăm pe domnul Bălan Ilie să ne prezinte motivația privind aplicarea penalităților prezentată în expunerea de motive.

 

Domnul Bălan Ilie.

Vreau să vă informez că în nenumăratele întâlniri pe care le-am avut cu constructorul, acesta și-a asumat multe grafice.

Promisiunile au fost zadarnice.

          Comisia de recepție constituită în urma verificărilor a constatat o serie de nereguli care au fost discutate cu constructorul fixând și termen pentru remedierea lucrărilor întârziate.

Acestea ne-au condus la avertizarea constructorului și, până la data de 31 iulie 2009 nu a reușit să termine lucrarea, ceea ce a dus la aceste penalități.

Aceasta este suma maximă cu care poate fi penalizat.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Șuică Iulian.

Suma penalităților este calculată în intervalul de 1 august – 8 octombrie 2009, dar nu s-au încheiat lucrările? Se mai pune problema altor penalități?

Domnul Bălan Ilie.

Alte penalități de ordin calitativ.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Este o prevedere în contract. Valoarea totală plătibilă a penalităților nu poate depăși 10% din valoarea acceptată a contractului

Nici până la această dată constructorul nu și-a onorat în totalitate obligațiile contractuale.

Doamna Frăsineanu Fulvia.

Această lucrare a fost câștigată prin licitație. În caietul de sarcini ar fi trebuit să aibă niște recomandări, un certificat de bonitate.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Au avut. Nu au probleme cu lucrul în alte țări, acolo respectă graficele, au probleme în România.

Domnul Simionescu Adrian.

Nu noi ne-am ocupat de licitație. Aceasta a fost făcută de Ministerul Finanțelor Publice.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai sunt întrebări?

Nemaifiind, prezint proiectul de hotărâre privind aplicarea penalităților de întârziere prevăzute în contractul de lucrări nr. 2002/RO/16/P/PE/024 – 02 la măsura ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aplicarea penalităților de întârziere prevăzute în contractul de lucrări nr. 2002/RO/16/P/PE/024 – 02 la măsura ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA și de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, rog le prezentați.

propun facem o pauză de 20, 30 min.

mulțumesc.

x

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Reluăm lucrările ședinței.

          Domnul Șuică Iulian.

          dori analizăm sumele la 18 localități și luăm 50 mil. lei de la fiecare pentru alte trei localități.

 

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Noi avem o corespondență cu instituția prefectului care, după părerea mea, încercând să-și depășească atribuțiile, cer actele care au stat la baza adoptării unei hotărâri din decembrie.

          Această anexa s-a întocmit pe baza legii. S-a ținut cont de sumele primite de la Direcția Generală a Finanțelor Publice , de proiectele în derulare, de veniturile proprii și altele. Există și o formulă de calcul.

          Domnul Șuică Iulian.

          Sunt trei localități plasate în zone defavorizate.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă modificăm sumele reieșite din formulă, riscăm fie atacată hotărârea de instituția prefectului și nu vor mai primi bani nici celelalte localități până la rezolvarea situației.

          Domnul Șuică Iulian.

          Dacă va fi atacată hotărârea putea merge la contencios pentru a susține cele propuse.

          Domnul Bălan Ilie.

          solicităm formula de calcul la Direcția Generală a Finanțelor Publice care a făcut repartizarea. Comuna Năsturelu a primit mai puțin decât anul trecut, 1,63 mild. lei.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Formula este aceeași, datele folosite în formulă diferă.

          Domnul Șuică Iulian.

          Deci, eu propun luăm de la 18 localități cu primari ai PDL și dăm la trei localități cu primari ai PNL.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Supun la vot acest amendament al domnului consilier Șuică Iulian.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 5 voturi „pentru” (domnii Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Șuică Iulian, Mocanu Virgil și Răicescu Marian) și 25 voturi „împotriv㔠amendamentul nu a fost aprobat.

prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA și de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 25 voturi „pentru” și 5 voturi „împotriv㔠(domnii Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia, Șuică Iulian, Mocanu Virgil și Răicescu Marian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA și de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010.

 

În mapa de lucru aveți următoarele materiale:

-         Informarea pe trimestrul IV cu privire la activitatea ATOP,

-         Raport asupra eficienței serviciului polițienesc pentru anul 2009 și

-         Planul strategic pentru anul 2010 care cuprinde principalele obiective ce trebuiesc îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali.

 

 

Dacă aveți observații, sugestii sau propuneri, vă rog să le prezentați acum sau la următoarea ședință. 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

         

Dacă aveți alte probleme?

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

               

         Liviu Nicolae Dragnea                                                Silvia Oprescu