R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței Consiliului Județean Teleorman

convocată de îndată, în ziua de 27 aprilie 2009, orele 16,00

 

 

 

          Lucrările ședinței sunt conduse de domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea este la Ministerul Administrației și Internelor pentru rezolvarea unor probleme ale județului.

            Ședința de îndată a Consiliului Județean Teleorman a fost convocată astăzi, 27 aprilie 2009, prin dispoziția președintelui  nr. 135 din 27 aprilie a.c. Convocarea a fost necesară pentru rezolvarea unor probleme urgente care au apărut în administrația publică județeană.

La ședință participă 28 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcție, lipsind doamna Frăsineanu Fulvia și domnii Mocanu Virgil și Vătafu Teodor, astfel că, ședința de consiliu este legal constituită, în consecință putem adopta hotărâri valabile.

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin afișare la sediul instituției, inserat pe site-ul Consiliului județean și transmis posturilor de radio locale.

La ședință mai participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul - verbal al ședinței Consiliului Județean Teleorman convocată de îndată în data de  16 aprilie 2009, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței Consiliului Județean Teleorman  convocată de îndată în data de  16 aprilie 2009.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele (intersecția cu DN 52)” finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

 

3. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „UDA CLOCOCIOV – SAELELE – LUNCA”

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca”.

 

  5. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BECIU – PLOPII SLĂVITEȘTI – SLOBOZIA MÎNDRA”.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra”.

 

  7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației – domnul Gabriel Neațu, pentru primirea unui nou membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

 8. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi .

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La punctul unu de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”.

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abțineri?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele (intersecția cu DN 52)” finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

          Domnul vicepreședinte Bălan Ilie.

          Vreau să propun un amendament care să fie valabil pentru toate hotărârile ce privesc aprobarea cofinanțărilor pentru cele trei tronsoane. La art. 1 dup㠄se aprobă cofinanțarea proiectului”, respectiv înainte de „finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră”, să trecem „în procent de 2,54%”.

          Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Supun la vot ca acest amendament să fie introdus și în celelalte hotărâri cu privire la aprobarea cofinanțărilor.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul propus.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele (intersecția cu DN 52)” finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 cu amendamentul propus de domnul Bălan Ilie..

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele (intersecția cu DN 52)” finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „UDA CLOCOCIOV – SAELELE – LUNCA”

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „UDA CLOCOCIOV – SAELELE – LUNCA”.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „UDA CLOCOCIOV – SAELELE – LUNCA”

La punctul patru de la ordinea de zi  vă prezint expunerea de motive privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca”.

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre

-   Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca”.

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BECIU – PLOPII SLĂVITEȘTI – SLOBOZIA MÎNDRA”.

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BECIU – PLOPII SLĂVITEȘTI – SLOBOZIA MÎNDRA”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru?

-         Împotrivă?

-         Abțineri?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BECIU – PLOPII SLĂVITEȘTI – SLOBOZIA MÎNDRA”.

La punctul șase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra”.

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra”.

La punctul șapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației – domnul Gabriel Neațu, pentru primirea unui nou membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

          Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației – domnul Gabriel Neațu, pentru primirea unui nou membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației – domnul Gabriel Neațu, pentru primirea unui nou membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

Dacă aveți alte probleme?

Dacă dumneavoastră nu aveți, doresc să vă anunț că sunteți invitați miercuri, 29 aprilie 2009 ora 10,00 la Monumentul Eroilor celui de-al doilea Război Mondial din municipiul Alexandria (din fața Primăriei) unde va avea loc ceremonia militară și religioasă consacrată sărbătoririi zilei veteranilor de război.

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

 

p. PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      

               Vlad Eugen Ovidiu                                                  Silvia Oprescu