CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea de îndată a Consiliului Județean Teleorman în ședință  în ziua de 27 aprilie 2009 

 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin.  4, 5 și 7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    

          În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Județean Teleorman în ședință, luni, 27 februarie 2009, ora 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SEGARCEA VALE – LIȚA – TURNU MĂGURELE”.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 1, Segarcea Vale – Lița – Turnu Măgurele (intersecția cu DN 52)” finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

 

3. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „UDA CLOCOCIOV – SAELELE – LUNCA”

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 2, Uda Clocociov – Saelele – Lunca”.

 

  5. Proiect de hotărâre privind aderarea județului Teleorman la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BECIU – PLOPII SLĂVITEȘTI – SLOBOZIA MÎNDRA”.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier, Drum Expres de legătură, limită județ Olt – Punct Control și Trecere Frontieră Turnu Măgurele – Nicopole, tronson 3, Beciu – Plopii Slăvitești – Slobozia Mîndra”.

 

  7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației – domnul Gabriel Neațu, pentru primirea unui nou membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

  8. Diverse

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează pe site-ul propriu și se transmite posturilor de radio locale.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 A V I Z A T

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Jr. Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr 135 din 27 aprilie 2009