R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 11 iunie 2009, orele 16,00

 

 

 

 

            Doamnelor și domnilor consilieri,

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat în ședință ordinară astăzi, 11 iunie 2009, prin dispoziția nr. 205 din 5 iunie 2009.

La ședință participă 29 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcție, lipsind domnii Mocanu Virgil și Plopeanu Cristian Constantin, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică județeană să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

Participă, în calitate de invitați, directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  20 mai 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării dumneavoastră.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 20 mai 2009 a fost aprobat.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de studii și prognoze, economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Denebola SRL, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 8 mai 2009, precum și a tarifelor utilizate.

 

4.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu  proprietate publică a județului Teleorman.

 

5. Proiect de hotărâre privind suspendarea, de drept, a raportului de muncă al domnului Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

 

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din 2 aprilie 2009.

 

8.     Proiect de hotărâre privind încetarea activității Serviciului de Exploatații Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercială Piscicola Teleorman, persoane juridice înființate de Consiliul Județean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

10.            Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, în faza proiect tehnic.

 

11.            Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele prin Consiliul Local Saelele, în vederea derulării proiectului “Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.

 

12.            Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

 

13.            Diverse.

 

Având în vedere că, după anunțarea proiectului ordinii de zi, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea de Guvern nr. 605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autoritățile administrației publice locale, vă propun suplimentarea cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 44 din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea respectivă.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi completat.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

Am luat cunoștință că membrii comisiei de validare s-au întâlnit după ședința comisiilor de specialitate, pentru redactarea raportului de validare.

În acest sens, dau cuvântul domnului Petcu Florea, președintele comisiei de validare, prezinte raportul referitor la validarea sau invalidarea alegerii domnului Șuică Iulian în funcția de consilier județean.

          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei de validare prezintă raportul privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

          Domnul Președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă reamintesc că .pentru validare domnul Șuică Iulian fiind în cauză nu votează.

Pentru validarea sau invalidarea mandatelor este necesar votul majorității consilierilor județeni în funcție, votul este deschis, deci se exprimă prin ridicare de mâini.

Vă rog să-mi permiteți vă prezint proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

Supun la vot.

- Cine este pentru validarea mandatului de consilier județean al domnul Șuică Iulian?

- Este cineva împotrivă?

- Se abține cineva?

Urmare votului dumneavoastră a fost aprobat proiectul de hotărâre privind validarea  mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

În continuare, potrivit prevederilor art. 90 coroborate cu cele ale art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, consilierul al cărui mandat a fost validat, trebuie să depună, în fața consiliului județean, jurământul.

Precizez că, în situația unui refuz, consilierul în cauză se consideră demisionat de drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de candidați depusă de partid la alegerile din 1 iunie 2008.

În acest sens, voi da citire jurământului, după care consilierul validat se va prezenta în fața mesei special amenajate pe care se află un exemplar din Constituție și Biblie, va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul „JUR” și va semna jurământul în două exemplare, unul se va înmâna consilierului iar celălalt se va păstra la dosarul ședinței.

 

Notă: În timpul depunerii jurământului asistența se ridică în picioare.

 

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Teleorman. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

 

          Domnul Șuică Iulian „JUR”.

 

Stimați colegi,

Jurământul prevăzut de lege, fiind depus, să-l felicităm pe domnul  consilier Șuică Iulian și să îi urăm „bun venit” în rândurile noastre.

 

Deci, la ședință participă un număr de 31 consilieri județeni, prezentându-se și domnul consilier Plopeanu Cristian Constantin.

 

          Doamnelor și domnilor consilieri,

Trecem la punctul doi de la ordinea de zi și, vă prezint expunerea de motive privind completarea comisiei de studii și prognoze, economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind completarea comisiei de studii și prognoze, economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind completarea comisiei de studii și prognoze, economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Denebola SRL, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 8 mai 2009, precum și a tarifelor utilizate.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Denebola SRL, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 8 mai 2009, precum și a tarifelor utilizate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Denebola SRL, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 8 mai 2009, precum și a tarifelor utilizate.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu  proprietate publică a județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu  proprietate publică a județului Teleorman..

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu  proprietate publică a județului Teleorman.

Următoarele două proiecte de hotărâri ce privesc suspendarea, de drept, a raportului de muncă al domnului Zavera Niculae și încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai,  au caracter individual, deci se referă la persoane, fapt pentru care în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

Pentru aceste două proiecte de hotărâri avem un singur buletin de vot, prima parte a buletinului de vot privește pe domnul Zavera Niculae și a doua pe domnul Slăvescu Putineanu Mihai.

La ședința de astăzi participă un număr de 31 consilieri judeteni și subsemnatul, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 17.

Așa cum am stabilit în ședința din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor își va desfășura activitatea până la sfârșitul mandatului.

În continuare, vă prezint expunerea de motive privind suspendarea, de drept, a raportului de muncă al domnului Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Vătafu Teodor.

          La punctul nr. 8 de la ordinea de zi avem proiectul de hotărâre ce privește încetarea activității Serviciului de Exploatații Piscicole, în acest caz se mai poate vorbi de suspendarea raportului de muncă al domnului Zavera Niculae?

          Doamna Oprescu Silvia, secretarul județului.

          Este vorba de o suspendare de drept. Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 37/2009 pe durata exercitării contractului de management, raportul de muncă avut anterior numirii, se suspendă de drept.

          Serviciul de Exploatații Piscicole se desființează începând cu data de 1 iulie 2009 având în acest sens și un proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Întrucât a doua parte a buletinului de vot privește pe domnul Slăvescu Putineanu Mihai, vă rog să-mi permiteți să vă prezint expunerea de motive și pentru proiectul de hotărâre privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, avem pregătite buletinele de vot?

Se prezintă tehnica votării.

          Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

          (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a  întors în sală unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesele verbale.

Domnul Vrăjitoarea Emilian

Pentru suspendarea de drept a raportului de muncă al domnului Zavera Niculae, din totalul de 32 de voturi exprimate  31 de voturi au fost „pentru” și 1 vot „împotrivă”.

Pentru încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, din totalul de 32 de voturi exprimate 30 de voturi au fost  „pentru” și 2 voturi  „împotrivă”.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind suspendarea, de drept, a raportului de muncă al domnului Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Urmare a votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind suspendarea, de drept, a raportului de muncă al domnului Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Vă prezint și proiectul de hotărâre privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

Urmare a votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

          În continuare, la punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din 2 aprilie 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din 2 aprilie 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din 2 aprilie 2009.

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind încetarea activității Serviciului de Exploatații Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercială Piscicola Teleorman, persoane juridice înființate de Consiliul Județean Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind încetarea activității Serviciului de Exploatații Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercială Piscicola Teleorman, persoane juridice înființate de Consiliul Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea activității Serviciului de Exploatații Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercială Piscicola Teleorman, persoane juridice înființate de Consiliul Județean Teleorman.

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte raportul de avizare. 

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării.

La punctul 10 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, în faza proiect tehnic.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, în faza proiect tehnic.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, în faza proiect tehnic.

La punctul 11 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele prin Consiliul Local Saelele, în vederea derulării proiectului “Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele prin Consiliul Local Saelele, în vederea derulării proiectului “Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele prin Consiliul Local Saelele, în vederea derulării proiectului “Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.

La punctul 12 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

La următorul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2009.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2009.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2009.

 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

 

Dacă aveți alte probleme?

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      

        Liviu Nicolae Dragnea                                                  Silvia Oprescu