CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 11 iunie 2009 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în ziua de joi, 11 iunie 2009, orele 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de studii și prognoze, economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Denebola SRL, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 8 mai 2009, precum și tariful utilizat, pentru traseul TR 038 Turnu Măgurele – Lița – Saelele.

 

4.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din domeniul public al județului Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind suspendarea raportului de muncă al domnului  Zavera Niculae, director al Serviciului de Exploatații Piscicole Teleorman. 

 

6.     Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, serviciu public sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman. 

 

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 28 din 28 aprilie 2009.

 

8.     Proiect de hotărâre privind încetarea activității Serviciului de Exploatații Piscicole prin comasarea cu Societatea Comercială Piscicola Teleorman, persoane juridice înființate de Consiliul Județean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 42 din 27 februarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km 58 + 000 (40,600)” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17 + 400 – km 58 + 000 (40,600)”, în faza proiect tehnic.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Saelele prin Consiliul Local Saelele, în vederea derulării proiectului “Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, în comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”.

 

12.  Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

 

13.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu. 

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu

 

  

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ iunie 2009