R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES - VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 18 martie 2009, orele 16,00

 

 

           

            Bună ziua, stimați colegi,

          Consiliul Județean Teleorman a fost convocat prin dispoziție astăzi, 18 martie 2009, în ședință la care participă toți cei 31 consilieri în funcție, astfel că ședința de consiliu este legal constituită și autoritatea publică județeană este în măsură să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință dumneavoastră, precum și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

La ședință participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  25 februarie 2009, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 25 februarie 2009, a fost aprobat.

 

x

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

          1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA și a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009.

 

         2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene

         

          3.  Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului, doamna jr. Silvia Oprescu.

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA și a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, să prezinte raportul de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 abțineri.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 3 abțineri.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

 

 

Doamna Frăsineanu Fulvia.

Având în vedere cele prezentate în expunerea de motive și făcând o mică comparație între 2 unități administrativ-teritoriale vecine, cred că este doar o părere,  poate nu s-a aplicat aceeași unitate de măsură când s-au calculat sumele repartizate la două localități Orbeasca și Olteni.

Aceste două localități nu se compară ca populație, suprafață, structură și nu mi se par sumele corecte.

Fac apel la cei care își au originile din Orbeasca să gândească de două ori înainte să voteze pentru că soarta bătrânilor noștri nu trebuie să ne lase impasibili.

Aș vrea să cred că este un caz singular. Cu toții ar trebui să lăsăm la o parte ambițiile politice și să dăm aceeași importanță tuturor localităților.

Nu știu de ce s-a procedat așa, este o întrebare retorică.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Eu nu o iau ca o întrebare retorică, noi, în consiliul județean adoptăm hotărâri clare.

Criteriile care au stat la baza repartizării acestor sume, în toată țara, încalcă legile autonomiei locale, lăsând un funcționar, director al Direcției Finanțelor Publice, să repartizeze aceste sume, iar noi încercăm cu cei 20% să realizăm un echilibru.

La repartizare s-a ținut cont de fondul de rulment de la sfârșit de an care s-a regăsit în bugetul fiecărei localități la finalizarea exercițiului bugetar, de sumele care au fost repartizate de Direcția Finanțelor Publice anterior către fiecare localitate în funcție de  structura populației și de veniturile proprii ale fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Discutând punctual  de Orbeasca și Olteni sumele totale sunt: Orbeasca 19.170 mii lei și Olteni 17.000 mii lei. Diferența este de 2.000 mii lei.

Pot răspunde la orice fel de comparație de acest gen pe care o veți face.

Eu am luat de bună întrebarea dumneavoastră.

Din păcate suntem puși în situația să împărțim o sărăcie și trebuie să facem acest lucru cât mai echilibrat.

Cred că în comisie, colegii mei au greșit pentru că nu au prezentat toate informațiile pentru a avea o viziune completă asupra a ceea ce înseamnă bugetul local în prezent.

Aproape 1.000 de localități rurale nu vor primi susținere bugetară suficientă.

Eu am un amendament la această hotărâre.

Am stabilit cu colegii din aparatul de specialitate, având în vedere o situație specială pentru Videle să modificăm anexa nr. 1 și să acordăm, din solidaritate județeană, o sumă mai mare din două motive: unul pentru a acoperi suma mai mare decât veniturile sale pe care primăria a cheltuit-o în trimestrul I a.c. și al doilea motiv că este necesară finalizarea cofinanțării proiectului “Reabilitare drum de legătură rutieră între orașul Videle și DJ 61 - Milcovățu” prin modernizarea DJ 601D km. 14+514 -  27+214 Videle și DJ 612 km. 0+000 – 6+900 Milcovățu-Mereni.

Am cerut colegilor mei ca suma de 112 mii lei să fie trecută distinct la poziția nr. 98 din anexa nr. 2 pentru “Cofinanțarea proiectului “Reabilitare drum de legătură rutieră între orașul Videle și DJ 61 - Milcovățu” prin modernizarea DJ 601D km. 14+514 -  27+214 Videle și DJ 612 km. 0+000 – 6+900 Milcovățu-Mereni”.

Acum o jumătate de oră am cerut să modificăm anexa nr. 1 din hotărâre și din spirit de solidaritate primarii din Alexandria, Zimnicea și Turnu Măgurele au fost de acord să se diminueze de la localitățile respective sumele, iar în anexa nr. 2 a rămas localitatea Videle cu suma de 112 mii lei.

Un exemplu de diferență de alocare este și între Fântânele cu 300 mii lei și Buzescu 11.400 mii lei. Această formulă a fost implementată fără o evaluare, iar suma de 20% nu este suficientă pentru a realiza o echilibrare pentru toate localitățile.

S-a ajuns în situația în care unele comune din Teleorman au venituri peste 27 mild. lei și altele 7 mild. lei care nu le asigură funcționarea.

În județul nostru, comuna Sfințești nu cred că va reuși să finalizeze exercițiul bugetar în acest an.

Dacă mai aveți observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Supun la vot propunerea de modificare a anexei nr. 1 prin diminuarea sumelor de la localitățile Alexandria, Zimnicea și Turnu Măgurele și înscrierea separată pentru proiectul Videle Milcovățu, iar la anexa nr. 2 suma de 112 mii lei să rămână pentru Videle.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Amendamentul propus de mine a fost adoptat în unanimitate de voturi.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA și a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009, modificat, la anexele nr. 1 și nr. 2 cu amendamentul aprobat.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA și a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009, cu modificările propuse.

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, să prezinte raportul de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 abțineri.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

          Ca observație, pentru drumurile comunale sunt alocate fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Aceste fonduri pentru drumurile comunale și pentru alimentare cu apă sunt mai mari decât cele pentru drumurile județene, de aceea a fost propunerea ca întreaga sumă să fie acordată drumurilor județene.

 

Trecem la următorul punct „Diverse”.

 

În mapa de lucru ați avut pentru studiu “Planul Strategic pentru anul 2009” care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție din județ și indicatorii de performanță minimali, raport care a fost aprobat în ședința ATOP din această lună.

Pentru informare ați primit și Raportul privind eficiența serviciului polițienesc pe anul 2008, întocmit de Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman.

Îl rog pe domnul Putineanu Ion să spună câteva cuvinte despre aceste materiale.

 

 

 

Domnul Putineanu Ion.

În urmă cu șapte zile am avut o întâlnire cu membrii ATOP la care au participat și consilieri, reprezentanți ai autorităților locale, ai poliției comunitare, jandarmeriei, domnul comisar șef Pătrașcu Simion și adjunctul său, întâlnire unde s-au dezbătut probleme majore legate de ordinea publică, fenomene antisociale și de tulburare a normelor de conviețuire socială.

Planul strategic va fi trimis la toate localitățile din județ și la posturile de poliție pentru că am făcut o repartizare a membrilor ATOP pe localități, și atunci când vom merge acolo fiecare membru va prezenta în ședința ATOP o scurtă informare despre localitatea respectivă.

Vom face front comun cu consiliile locale pentru a preveni și a reduce aceste aspecte.

Am convingerea că nu a fost doar un angajament formal și în trimestrul viitor vă vom informa ce am realizat.

De asemenea, am solicitat și directorilor de școli o supraveghere mai atentă a elevilor.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă dintre colegi are cineva o observație asupra acestor materiale?

În măsura în care este posibil, poate până la următoarea ședință dacă studiați cu atenție aceste materiale veniți cu propuneri care să îmbunătățească activitatea ATOP.

 

Dacă aveți alte probleme?

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      

        Liviu Nicolae Dragnea                                                   Silvia Oprescu