CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 18 martie 2009. 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

             Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 18 martie 2009, orele 16,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

          1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA și a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009.

 

          2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

          

           3.  Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __martie 2009