R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

  


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 3 iulie 2009 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în ziua de vineri, 3 iulie 2009, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 506, Negreni-Tătărăștii de Jos, km 94+160-99+100 (L=4,840 km)”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării suprafeței de 32,708 m.p. din terenul aferent clădirii situată în municipiul Alexandria, strada Alexandru Colfescu, nr. 63, aflat în domeniul privat al județului Teleorman și vanzarea acesteia.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei 3b la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 27 din 2 aprilie 2009 privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2009.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2009.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru înlocuirea anexei nr. 3 privind  Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman din Hotărârea Consiliului Județean nr. 58/2004. 

 

7.     Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire și asistență și în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Spitalul Județean de Urgență Alexandria” faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare implementării pentru obiectivul ““Spitalul Județean de Urgență Alexandria”.

 

10.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

    

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

   Avizat  pentru legalitate

Secretar al județului

 

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ iulie 2009