R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 25 februarie 2009, orele 11,00

 

 

 

 

           Bună ziua,

            Doamnelor și domnilor consilieri,

          Vă informez că președintele consiliului județean este în concediu de odihnă și în conformitate cu prevederile legale am fost desemnat prin dispoziție să exercit atribuțiile pe această perioadă.

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat prin dispoziția nr. 58 din 19 februarie 2009 în ședință ordinară astăzi, 25 februarie 2009, la care participă 30 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcție lipsind domnul Ion Petre, ședința de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică locală să adopte hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, inserat pe site-ul Consiliului județean și prin afișaj la sediul instituției.

 

La ședință mai participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, primari ai unor localități, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție al județului Teleorman și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  28 ianuarie 2009, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 28 ianuarie 2009.

 

x

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

 

               2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

             5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor ATOP, pentru mandatul 2008-2012.

 

6.    Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează să fie vândute

 

8.     Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului, jr. Silvia Oprescu.

 

La primul punct de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

Rog președinții comisiilor economice și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

La punctul doi de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

Rog pe domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism să prezinte raportul de avizare.

Domnul Iancovici Romeo.

          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul consilier Savu Adrian.

          În cadrul acestui protocol poate fie indicată limita maximă de viteză cu care se poate circula pe unele porțiuni de drumuri județene în localitățile care nu sunt agglomerate. Acest lucru s-a facut pentru drumurile naționale, și consider că se poate face și pentru drumurile județene.

          Domnul Pătrașcu Simion.

          Din punct de vedere tehnic se poate. Sunt unele localități rurale care sunt tranzitate de drumurile județene. Unde se poate, vom putea interveni.

          Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Vă propun ca personalul de specialitate de la Direcția dezvoltare locală, să aibe în vedere ca în strategia de dezvoltare economico-socială a județului ce urmează a fi supusă spre aprobare Consiliului județean să inventarieze județul și să se stabilească limita de viteză cu care se poate circula pe unele drumuri județene pe care le administrăm, dacă situația impune acest lucru.

Dacă mai sunt observații?

Nemaifiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

La punctul trei de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Rog președinții comisiilor economice și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

La punctul patru de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

          Următorul proiect de hotărâre privește modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor ATOP, pentru mandatul 2008-2012 și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

La ședința de astăzi participă un număr de 30 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 16 .

Așa cum am stabilit în ședința din 9 iulie 2008 comisia de numărare a voturilor își va desfășura activitatea până la sfârșitul mandatului, fapt pentru care rog să-și intre în atribuții.

 

x

          Locul în ATOP este pentru un membru al PDL fapt pentru care rog pe consilierii PDL să se gândească la o propunere.

          În continuare, dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor ATOP, pentru mandatul 2008-2012.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Vă rog să faceți propuneri pentru un membru ATOP, care urmează a fi validat în ședința de astăzi.

 

 Domnul Vătafu Teodor Cătălin propune pe doamna Frăsineanu Fulvia Florentina.

Sunt două rațiuni pentru care fac această propunere:

1.     pentru a da o notă de culoare unui colectiv exclusiv masculin;

2.     ca femeie și mamă va reprezenta acel segment al populației supus abuzurilor.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Dacă mai sunt și alte propuneri?

Nemaifiind, se trece la completarea buletinelor de vot.

          Se prezintă tehnica votării.

          Urmează operațiunea propriu-zisă de votare.

          (Fiecare consilier a fost chemat de președintele comisiei de numărare a voturilor de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a  întors în sală, unde și-a exprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).

          Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul-verbal.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Din 30 voturi valabil exprimate, doamna Frăsineanu Fulvia Florentina a întrunit un număr de 25 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”.

          Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu.

          Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor ATOP, pentru mandatul 2008-2012.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor ATOP, pentru mandatul 2008-2012.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru suspendarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul șapte de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează să fie vândute.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Vlad Eugen Ovidiu

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează să fie vândute.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează să fie vândute.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

         

În mapa de lucru aveți un set cu recomandări de la Centrul pentru politici publice Cluj Napoca privind raportarea anuală a activității de către consilierii județeni.

          Vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (4) coroborat cu ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația să prezentați pentru perioada iunie-decembrie 2008 un raport de activitate, iar în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali și președinții comisiilor de specialitate au obligația de a prezenta consiliului județean un raport de activitate, rapoarte care vor fi făcute publice, prin grija secretarului județului, în Monitorul Oficial al județului nr. 1/2009 care este în lucru.

          De reținut că în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Institutul pentru politici publice București și Centrul pentru politici publice Cluj – Napoca ne-au solicitat rapoartele anuale de activitate depuse de consilierii județeni.

          Vă rugăm a acorda atenția cuvenită și a depune, până cel târziu la data de 10 martie a.c., rapoartele de activitate ținând cont de recomandările privind conținutul acestora pentru a fi publicate pe site-ul consiliului județean și a fi preluate în proiectul “Consilii Județene Transparente” care cuprinde și activitatea Consiliului Județean Teleorman, din perioada martie 2008 – decembrie 2009.

 

Dacă aveți alte probleme?

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

  p.PREȘEDINTE,                                          SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      

                Vlad Eugen Ovidiu                                             Jr. Silvia Oprescu