CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 25 februarie 2009 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

 

           Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară miercuri, 25 februarie 2009, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Măgurele și Zimnicea.

 

                2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

 

3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

                5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor ATOP, pentru mandatul 2008-2012.

 

 6.  Proiect de hotărâre pentru suspendarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

 7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează să fie vândute

 

  8.  Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către consilierii județeni, mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Oprescu Silvia

 

 

 

Alexandria

Nr._____ din___  februarie 2009