ROMÂNIA

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

                                                                         

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: suspendarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.2151 din 20 februarie 2009 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 2150 din 20 februarie 2009 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea suspendării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman;

-      prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.6 din 28 ianuarie 2009 privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman;

-      cererea nr. 1706 din 11 februarie 2009 a domnului Vlad Eugen Ovidiu;

-      raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      prevederile art.28 alin.(1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art 87 alin.(1) lit.c) și art.91 alin.(3) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;  

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e) și art. 104 alin. (1) lit. b) și alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  – Se suspendă Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, pe perioada exercitării mandatului de vicepreședinte al autorității publice județene.

 

Art.2.   – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.   – Secretarul  judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                               

 

 

Alexandria,

Nr……… din 25 februarie 2009